7 Tz 115/2000
Datum rozhodnutí: 04.07.2000
Dotčené předpisy:
7 Tz 115/2000

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného I. M., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 2. 1999, sp. zn. 11 To 52/99, rozhodl dne 4. 7. 2000 o návrhu ustanoveného obhájce JUDr. P. N. t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam se JUDr. P. N. přiznává odměna za obhajobu obviněného I. M. v řízení o stížnosti pro porušení zákona v celkové částce 7.785,- Kč, slovy sedmtisícsedmsetosmdesátpětkorun.

O d ů v o d n ě n í :

Opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu byl dne 24. 5. 2000 JUDr. P. N. ustanoven podle § 39 odst. 1 tr. ř. obhájcem obviněného I. M. v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného podal ministr spravedlnosti České republiky, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 2. 1999, sp. zn. 11 To 52/99.

Obhájce obviněného navrhl, aby mu za obhajobu obviněného byla přiznána odměna, a předložil vyúčtování odměny. Odměnu požadoval za tři úkony právní pomoci. Za převzetí a přípravu obhajoby obviněného podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účtoval částku 3.500,- Kč, za prostudování spisu podle § 11 odst. 1 písm. f) citované vyhlášky částku v téže výši a za účast u veřejného zasedání podle § 11 odst. 1 písm. g) citované vyhlášky rovněž částku 3.500,- Kč. Podle § 12 odst. 4 a § 15a shora uvedené vyhlášky, upravil ustanovený obhájce částku jemu náležející za každý úkon právní pomoci na částku 2.520,- Kč. Podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky účtoval současně za každý úkon paušální částku 3 x 75,- Kč. Celkem účtoval obhájce částku 7.785,- Kč. Náhradu hotových výdajů obhájce neúčtoval.

Vzhledem k tomu, že předseda senátu po přezkoumání předloženého návrhu shledal, že tento návrh je v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (advokátního tarifu), rozhodl analogicky podle § 151 odst. 3 tr. ř. o přiznání celkové výše odměny ustanoveného obhájce tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Přiznanou odměnu zašle účtárna Nejvyššího soudu na účet advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann