7 Tz 112/2012
Datum rozhodnutí: 22.01.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.7 Tz 112/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Jindřicha Urbánka projednal ve veřejném zasedání dne 22. 1. 2013 stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného O. P., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 2 T 49/2010, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř., § 270 odst. l tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 2 T 49/2010,
b y l p o r u š e n z á k o n
v ustanoveních čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, § 11 odst. l písm. f) tr. ř. v neprospěch obviněného O. P.

Tento trestní příkaz Okresního soudu v Litoměřicích se z r u š u j e . Zrušují se také další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Litoměřicích se p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í

Trestním příkazem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 2 T 49/2010, byl obviněný O. P. uznán vinným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. l písm. a) tr. zákoníku a odsouzen podle § 337 odst. l tr. zákoníku, § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody na osm měsíců s tím, že podle § 81 odst. l tr. zákoníku byl výkon trestu podmíněně odložen a podle § 82 odst. l tr. zákoníku byla stanovena zkušební doba na dva roky, a dále podle § 73 odst. l tr. zákoníku k trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel na tři roky, přičemž byl zrušen výrok o trestu v trestním příkazu Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 2 T 8/2010, a další obsahově navazující rozhodnutí.

Skutek spočíval podle zjištění Okresního soudu v Litoměřicích v podstatě v tom, že obviněný dne 16. 1. 2010 ve 20,30 hodin v L., řídil motorové vozidlo zn. Škoda Felicia Combi LXI registrační značky ............, ačkoli rozhodnutím Městského úřadu v Litoměřicích ze dne 9. 11. 2009, sp. zn. 0073466/09/DOPPŘ/Ple, které nabylo právní moci dne 22. 12. 2009, mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na šest měsíců.
Trestní příkaz nabyl právní moci dne 20. 5. 2010.
Proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 2 T 49/2010, podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného dne 27. 12. 2012 u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona. Vytkl, že Okresní soud v Litoměřicích nerespektoval zásadu ne bis in idem zakotvenou v ustanovení čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a že porušil ustanovení § 11 odst. l písm. f) tr. ř. o nepřípustnosti trestního stíhání z důvodu tzv. překážky věci rozhodnuté. Namítl, že pro skutek, kterým byl obviněný uznán vinným napadeným trestním příkazem, byl již předtím odsouzen pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 2 T 8/2010. Poukázal na to, že Okresní soud v Litoměřicích nepostupoval podle ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a že porušil také ustanovení § 337 odst. l písm. a) tr. zákoníku, § 43 odst. 2 tr. zákoníku. Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil porušení zákona, ke kterému došlo v uvedených ustanoveních v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadený trestní příkaz i další obsahově navazující rozhodnutí a aby podle § 270 odst. l tr. ř. přikázal nové projednání a rozhodnutí věci, popř. aby podle § 271 odst. l tr. ř. rozhodl ve věci sám.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadený trestní příkaz i předcházející řízení a shledal, že zákon byl porušen.

Okresní soud v Litoměřicích rozhodl napadeným trestním příkazem za situace, kdy tu byl jeho trestní příkaz ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 2 T 8/2010, který nabyl právní moci dne 16. 3. 2010. Ve spise je právní moc trestního příkazu nepřesně vyznačena dnem 15. 3. 2010. Trestní příkaz byl doručen státnímu zástupci dne 26. 2. 2010 a obviněnému dne 6. 3. 2010. Konec lhůty osmi dnů k podání odporu připadl u obviněného na neděli 14. 3. 2010. Podle § 60 odst. 3 tr. ř. je třeba u obviněného za poslední den lhůty považovat pondělí dne 15. 3. 2010. Následujícího dne, tj. 16. 3. 2010, trestní příkaz nabyl právní moci. Trestním příkazem ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 2 T 8/2010, byl obviněný odsouzen pro trestný čin (správně přečin) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. l písm. a) tr. zákoníku. Skutek, pro který byl obviněný odsouzen tímto trestním příkazem, spočíval v tom, že obviněný dne 16. 1. 2010 v době do 20,30 hodin z V. Ž. do L. řídil automobil zn. Škoda Felicia Combi registrační značky ......, přestože mu byla rozhodnutím Městského úřadu v Litoměřicích ze dne 9. 11. 2009, č. j. 0073466/08DOPŘ/0065747/DOP/Ple/688, které nabylo právní moci dne 22. 12. 2009, uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na šest měsíců.

Porovnají-li se skutková zjištění uvedená ve výroku o vině obou trestních příkazů, je z toho zřejmá shoda skutkových okolností, která odůvodňuje závěr, že oběma trestními příkazy byl obviněný odsouzen pro týž skutek.

Z obsahu spisů Okresního soudu v Litoměřicích sp. zn. 2 T 8/2010 a sp. zn. 2 T 49/2010 vyplývá, že v obou případech šlo o tutéž (jedinou) jízdu, kterou obviněný vykonal týmž automobilem dne 16. 1. 2010 večer z V. Ž. do L., přičemž byl policejní hlídkou zastaven a kontrolován ve 20,30 hodin v L., . z důvodu přestupku spočívajícího v tom, že použil světla do mlhy v případě, kdy je to zakázáno. Obviněný vykonáním této jízdy mařil totéž rozhodnutí Městského úřadu v Litoměřicích o uložení zákazu řízení motorových vozidel. I když je rozhodnutí, jehož výkon byl jednáním obviněného mařen, v obou trestních příkazech identifikováno zčásti odlišnými údaji, je z obou spisů jasně patrné, že se jedná o totéž rozhodnutí.

Za tohoto stavu je namístě závěr, že trestním příkazem ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 2 T 49/2010, byl obviněný odsouzen pro týž skutek, pro který již byl předtím pravomocně odsouzen trestním příkazem ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 2 T 8/2010.

Opětovné odsouzení obviněného pro týž skutek bylo porušením ústavně garantované zásady ne bis in idem , která je v ustanovení čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod vymezena tak, že nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Opětovné odsouzení obviněného zároveň bylo porušením ustanovení § 11 odst. l písm. f) tr. ř., jímž je uvedená zásada promítnuta do nepřípustnosti trestního stíhání proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo mimo jiné pravomocným rozsudkem, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno. Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku (§ 314e odst. 6 tr. ř.), takže nabude-li právní moci, zakládá tzv. překážku věci rozhodnuté podle § 11 odst. l písm. f) tr. ř. Jestliže trestní příkaz ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 2 T 8/2010, nebyl v předepsaném řízení zrušen, měl Okresní soud v Litoměřicích trestní stíhání obviněného ve věci sp. zn. 2 T 49/2010 zastavit jako nepřípustné podle § 11 odst. l písm. f) tr. ř., a to postupem podle § 314c odst. l písm. a) tr. ř.

Nejvyšší soud proto vyslovil, že napadeným trestním příkazem byl porušen zákon v ustanoveních § 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, § 11 odst. l písm. f) tr. ř. v neprospěch obviněného, zrušil napadený trestní příkaz, zrušil také všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která tím ztratila podklad, a přikázal Okresnímu soudu v Litoměřicích, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Okresní soud v Litoměřicích ověří, zda trestní příkaz ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 2 T 8/2010, případně nebyl zrušen, a ukáže-li se, že nikoli, pak trestní stíhání obviněného v projednávané věci zastaví.

Nejvyšší soud nevyslovil porušení zákona v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Tato ustanovení upravují postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování skutkového stavu a při hodnocení důkazů. V tomto ohledu Okresní soud v Litoměřicích zákon neporušil, neboť si trestní příkaz ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 2 T 8/2010, opatřil, založil ho do spisu mezi listinné důkazy, avšak nevyvodil z něj odpovídající právní závěr týkající se nepřípustnosti trestního stíhání. Nejvyšší soud nevyslovil porušení zákona ani v ustanoveních § 337 odst. l písm. a) tr. zákoníku, § 43 odst. 2 tr. zákoníku. Tato ustanovení upravují právní posouzení skutku a ukládání trestu. V důsledku nepřípustnosti trestního stíhání byly tyto otázky v dané věci bezpředmětné a neměly být tím pádem ani předmětem rozhodnutí Okresního soudu v Litoměřicích.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2013
Předseda senátu: JUDr. Petr Hrachovec