7 Tdo 987/2003
Datum rozhodnutí: 09.09.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 987/2003

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu v řízení o dovoláních, která v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 T 23/2000 podali obvinění Mgr. V. K. a M. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2003, sp. zn. 7 To 142/02, rozhodl dne 9. 9. 2003 o návrzích obviněných na odklad výkonu rozhodnutí

t a k t o :

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se návrhy obviněných Mgr. V. K. a M. Š. na odklad výkonu rozhodnutí z a m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyššímu soudu byla dne 26. 8. 2003 předložena trestní věc Městského soudu v Praze sp. zn. 56 T 23/2000, v níž obvinění Mgr. V. K. a M. Š. podali dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2003, sp. zn. 7 To 142/02, a zároveň navrhli odklad výkonu rozhodnutí. Oba obvinění učinili tento návrh s odkazem na obsah svých dovolání.

O dovoláních obviněných zatím nebylo rozhodnuto, neboť Městský soud v Praze musí nejprve dokončit řízení u soudu prvního stupně (§ 265h tr. ř.).

Ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř. stanoví, že před rozhodnutím o dovolání může předseda senátu Nejvyššího soudu odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

Citované ustanovení neurčuje žádná bližší kritéria pro rozhodnutí o odkladu, resp. přerušení výkonu rozhodnutí. Odklad, resp. přerušení výkonu rozhodnutí přichází v úvahu zejména za předpokladu, že ze samotného obsahu napadeného rozhodnutí a z povahy vad, které jsou mu vytýkány, je již před jeho přezkoumáním podle § 265i odst. 3 tr. ř. s vysokou mírou pravděpodobnosti zřejmé, že rozhodnutí nebude moci obstát a bude zrušeno.

O takový případ se v posuzované věci nejedná. Obvinění sice uplatnili ve svých dovoláních široký okruh výhrad proti napadenému rozhodnutí a předcházejícímu řízení, avšak opodstatněnost jejich námitek z hlediska případného zrušení napadeného rozhodnutí nijak nevyplývá již z toho, co je napadenému rozhodnutí a předcházející mu řízení vytýkáno, nýbrž závisí na tom, s jakým výsledkem bude napadené rozhodnutí a předcházející řízení přezkoumáno podle § 265i odst. 3 tr. ř. se zřetelem k obsahu celého spisu.

Proto předseda senátu Nejvyššího soudu návrhy obviněných na odklad výkonu rozhodnutí podle § 265o odst. 1 tr. ř. zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 9. září 2003Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec