7 Tdo 970/2011
Datum rozhodnutí: 17.08.2011
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.7 Tdo 970/2011-II-95

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. 8. 2011, konaném v řízení o dovolání obviněného V. M. H. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 9 To 236/2010, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 21 T 41/2009, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný V. M. H. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný V. M. H. vykonává souhrnný trest odnětí svobody na dvanáct let, který mu byl ve věci Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 21 T 41/2009 uložen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 9 To 236/2010, při současném zrušení výroku o trestu v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2007, sp. zn. 43 T 7/2007, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 8. 2007, sp. zn. 8 To 83/2007, a dalších obsahově navazujících rozhodnutí.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2011, sp. zn. 7 Tdo 970/2011-I, byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 9 To 236/2010, ohledně obviněného V. M. H. v odsuzujícím výroku o vině a ve výroku o (souhrnném) trestu s tím, že Obvodnímu soudu pro Prahu 9 bylo přikázáno, aby věc obviněného V. M. H. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V citovaném rozsudku Městského soudu v Praze tak zůstal nedotčen výrok, jímž byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ohledně obviněného V. M. H. zrušen.

Tím odpadl podklad pro další výkon souhrnného trestu odnětí svobody uloženého obviněnému V. M. H. na dvanáct let ve věci Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 21 T 41/2009.

Za této situace bylo nutné, aby Nejvyšší soud rozhodl o vazbě obviněného V. M. H. (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že obviněného V. M. H. není třeba brát do vazby.

Zrušením výroku o souhrnném trestu uloženém ve věci Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 21 T 41/2009 znovu nastal stav, kdy tu je pravomocný a vykonatelný výrok o trestu odnětí svobody v trvání deseti let, který byl obviněnému uložen ve věci Městského soudu v Praze sp. zn. 43 T 7/2007, a obviněný tudíž může pokračovat ve výkonu tohoto trestu (obviněný tento trest ostatně vykonával před uložením souhrnného trestu ve věci Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 21 T 41/2009). Součástí výroku o uložení souhrnného trestu ve věci Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 21 T 41/2009 byl také výrok o zrušení dřívějšího výroku o trestu ve věci Městského soudu v Praze sp. zn. 43 T 7/2007. Pokud byl zrušen výrok o souhrnném trestu ve věci Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 21 T 41/2009, byl tím zrušen také výrok o zrušení dřívějšího výroku o trestu ve věci Městského soudu v Praze sp. zn. 43 T 7/2007. Dřívější výrok o trestu ve věci Městského soudu v Praze sp. zn. 43 T 7/2007 je tudíž opět v právní moci a je vykonatelný.

Proto Nejvyšší soud rozhodl, že obviněný V. M. H. se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec