7 Tdo 970/2005
Datum rozhodnutí: 03.08.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 970/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 3. 8. 2005 o dovolání obviněného L. J., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2005, sp. zn. 3 To 78/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 8 T 115/2003 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného L. J. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný L. J. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2005, sp. zn. 3 To 78/2005, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 8 T 115/2003. Výrok o zamítnutí odvolání napadl v celém rozsahu, a to s odkazem na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Namítl, že napadeným usnesením bylo jeho odvolání zamítnuto, ačkoli v řízení, jež mu předcházelo, byl dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Domáhal se toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání ve skutečnosti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že právním posouzením skutku se rozumí jeho hmotně právní posouzení (viz dikci nebo jiném nesprávném hmotně právním ). Právní posouzení skutku jako posouzení hmotně právní znamená podřazení skutkových zjištění soudu pod ustanovení hmotného práva, typicky pod ustanovení trestního zákona. Významné je, že předmětem právního posouzení je skutek, tak jak byl zjištěn soudem. V dovolání je možné namítat, že skutkový stav zjištěný soudem nenaplňuje znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným, ale není možné namítat nic proti skutkovým zjištěním soudu, proti tomu, jak soud hodnotil důkazy, jak postupoval při dokazování, v jakém rozsahu provedl důkazy apod. Jinak řečeno, v dovolání lze vytýkat p r á v n í vady v kvalifikaci skutkového stavu, který zjistil soud, avšak nelze vytýkat s k u t k o v é vady s cílem dosáhnout nejprve změny či dokonce zvratu ve skutkových zjištěních soudu, jejich nahrazení jinou verzí skutkového stavu a teprve v návaznosti na to i jiného právního posouzení.

Obviněný L. J. byl uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. Takto byl posouzen skutek, který podle zjištění Okresního soudu v Ostravě, s nimiž se v napadeném usnesení ztotožnil i Krajský soud v Ostravě, spočíval v tom, že obviněný s dalšími třemi spoluobviněnými dne 1. 4. 2003 kolem 18:30 hodin v O. S. v marketu H. odcizili celkem 8 ks dálkových regulátorů osvětlení v ceně 5.352,- Kč ke škodě obchodní společnosti H. B.CS, spol. s r. o.

Obviněný v dovolání nenamítal nic v tom směru, že by těmito zjištěními nebyly naplněny znaky trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. Pouze takové námitky by korespondovaly se zákonným dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný založil dovolání v celém rozsahu na námitkách proti tomu, jak se soudy vypořádaly s jeho obhajobou, že na místě činu vůbec nebyl, a proti tomu, na podkladě jakých důkazů a jejich hodnocení považovaly tuto obhajobu za vyvrácenou. Obviněný se cestou dovolání snažil dosáhnout změny v hodnocení důkazů, jak k němu došlo v rozhodnutích obou soudů, a prosadit svou vlastní verzi skutkového stavu založenou na tvrzení, že na místě činu nebyl a proto s ním nemá nic společného. Tyto ryze skutkové námitky nespadají pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a v důsledku toho je nelze zahrnout ani pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř, který je v daném případě, kdy dovolání obviněného bylo zamítnuto jako nedůvodné po meritorním přezkoumání rozsudku Okresního soudu v Ostravě, tj. nikoli z procesních důvodů podle § 253 odst. 1 tr. ř., resp. podle § 253 odst. 3 tr. ř., použitelný jen ve spojení s některým jiným zákonným dovolacím důvodem.

Lze uzavřít, že obviněný sice formálně deklaroval zákonné dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř., avšak uplatnil námitky, které je obsahově nenaplňují. Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec