7 Tdo 957/2011
Datum rozhodnutí: 03.08.2011
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.7 Tdo 957/2011-15

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 3. srpna 2011 v Brně v neveřejném zasedání o dovolání obviněného J. G. , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 5 To 594/2010, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 15 T 87/2010, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 5 To 594/2010, bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného J. G. proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. 15 T 87/2010.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal obviněný dovolání.

Nejvyšší státní zastupitelství se k dovolání, do dne rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání, nevyjádřilo.

Nejvyšší soud předně zkoumal, zda jsou splněny procesní podmínky pro meritorní přezkoumání napadeného usnesení odvolacího soudu na podkladě podaného dovolání. Zjistil přitom, že tyto podmínky splněny nebyly, protože dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. Rovněž je potřebné uvést, že podle § 265e odst. 3 tr. ř. je lhůta k podání dovolání zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.

Nejvyšší soud zjistil z tzv. dodejky založené na č. l. 98 tr. spisu Okresního soudu v Hodoníně vedeného pod sp. zn. 15 T 87/2010, že obviněnému byl doručován opis rozhodnutí odvolacího soudu dne 26. 1. 2011. Protože nebyl zastižen byla zásilka téhož dne uložena a připravena k vyzvednutí, přičemž mu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Obviněný si zásilku nevyzvedl ani v úložní lhůtě 10 dnů, a proto byla vrácena soudu dne 8. 2. 2011. Podle § 64 odst. 2 tr. ř. nebyl-li adresát zásilky, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, zastižen, zásilka se uloží a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde si ji může vyzvednout. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování. V daném případě tedy nastala fikce doručení dne 7. 2. 2011 , když zásilka byla doručována na adresu označenou obviněným pro účely doručování. Obhájkyni obviněného byl opis rozhodnutí soudu II. stupně doručen dne 26. 1. 2011 (viz dodejka na č. l. 96 p. v.). Podle § 265e odst. 2 tr. ř. začala běžet dvouměsíční lhůta k podání dovolání dne 7. 2. 2011 a uplynula dne 7. 4. 2011 . Pokud tedy obviněný podal dovolání dne 12. 7. 2011 , učinil tak více než 3 měsíce po marném uplynutí této lhůty. Podle § 265e odst. 4 tr. ř. navrácení lhůty k podání dovolání zákon nepřipouští.

V dovolání obviněný uvedl, že opis rozhodnutí mu byl k rukám doručen teprve 11. 5. 2011, a proto podává dovolání v zákonné dvouměsíční lhůtě. K tomu je nutno uvést, že pro účely trestního řízení, konkrétně pro určení počátku lhůty k podání dovolání, nebylo v daném případě důležité, kdy byl opis rozhodnutí soudu II. stupně fakticky doručen do rukou obviněného, ale to, kdy došlo k prvnímu doručení v souladu s trestním řádem. Opis rozhodnutí odvolacího soudu byl obviněnému doručován již 26. 1. 2011 a téhož dne ponechána výzva o uložení této zásilky, přičemž k jejímu vyzvednutí nedošlo ani ve lhůtě 10 dnů. Z toho vyplývá, že byly splněny všechny zákonné podmínky podle § 64 odst. 2 tr. ř. pro závěr o fikci doručení. Na základě výše rozvedeného je proto zřejmé, že obviněný podal dovolání opožděně.

Nejvyšší soud proto odmítl dovolání obviněného J. G. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. jako opožděné, aniž by z podnětu dovolání přezkoumal napadené rozhodnutí a předcházející řízení z hledisek stanovených v § 265i odst. 3 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 3. srpna 2011
Předseda senátu: JUDr. Michal Mikláš