7 Tdo 939/2007
Datum rozhodnutí: 21.08.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 939/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. srpna 2007 o dovolání nejvyšší státní zástupkyně, které bylo podáno v neprospěch obviněného P. F., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 7 To 294/2006, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 1 T 135/2005, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. řádu s e z r u š u j e usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 7 To 294/2006.

Podle § 265k odst. 2 tr. řádu s e z r u š u j í i další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. řádu s e Městskému soudu v Praze p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 1 T 135/2005, byl obviněný P. F. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby pro skutky kvalifikované v obžalobě jako pokračující trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák.

Proti tomuto rozsudku podal státní zástupce odvolání v neprospěch obviněného. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 7 To 294/2006, bylo odvolání státního zástupce podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto jako opožděně podané.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 7 To 294/2006, podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání v neprospěch obviněného P. F. z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., protože napadeným usnesením bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. b) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Namítla, že lhůta k podání odvolání byla zachována, když napadený rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 1 T 135/2005, byl Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 8 doručen dne 10. 4. 2006 a státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 podal dne 18. 4. 2006 odvolání v neprospěch obviněného P. F. faxem na faxové číslo Obvodního soudu pro Prahu 8. Kromě toho byl Obvodnímu soudu pro Prahu 8 originál odvolání doručen kurýrem dne 19. 4. 2006. Do trestního spisu však bylo soudem založeno jen odvolání státního zástupce podané dne 19. 4. 2006, zatímco odvolání zaslané faxem dne 18. 4. 2006, tedy včas, se ve spise nenachází, přestože v dozorovém spise ZT 372/2004, vedeném u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 v předmětné věci, je založen doklad o tom, že stejné odvolání bylo podáno telefaxem s uvedením data, času, faxového čísla a názvu odesílatele.

V této souvislosti odkázala na nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 463/2003, a usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. I. ÚS 460/1997, podle kterého nemůže být podateli přičítáno k tíži, že předmětné a prokazatelně podané faxové podání nebylo v soudní evidenci nalezeno. Dále podotkla, že podle ustanovení § 59 odst. 1 tr. ř. lze podání učinit jak písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, tak telefaxem nebo dálnopisem.

Nejvyšší státní zástupkyně z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 7 To 294/2006, a aby zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby dále postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a Městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací podle § 265c tr. ř. především zkoumal, zda jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř. Podle tohoto ustanovení trestního řádu lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Přitom zjistil, že dovolání je přípustné, neboť bylo podáno proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. a má obligatorní obsahové náležitosti uvedené v § 265f odst. 1 tr. ř., bylo podáno u příslušného soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, a to v zákonné lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud v této souvislosti upozorňuje, že v rozporu s instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů, nebyla k dovolání nejvyšší státní zástupkyně, které podala poštou, připojena obálka a ani na podacím razítku nebylo nijak vyznačeno, zda dovolání došlo poštou nebo zda bylo podáno osobně, a ze spisu tak nebylo možno určit, zda byla zachována lhůta k podání dovolání. Nejvyšší soud si proto vyžádal poštovní podací arch Nejvyššího státního zastupitelství a příslušný podací lístek, z nichž vyplývá, že dovolání nejvyšší státní zástupkyně ve věci obviněného P. F. vedené pod sp. zn. 1 NZO 5074/2006, bylo podáno prostřednictvím pošty dne 31. 8. 2006. Dovolání tedy bylo podáno včas.

Nejvyšší soud neodmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně podle § 265i odst. 1 tr. ř., a proto přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž bylo dovolání podáno, v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a při tom shledal, že dovolání je důvodné. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je existence vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. K naplnění první alternativy uvedeného dovolacího důvodu, o niž v této věci opírá nejvyšší státní zástupkyně své dovolání, jde tehdy, pokud odvolací soud měl odvolání přezkoumat po věcné stránce (meritorně), avšak namísto toho je bez věcného přezkoumání zamítl nebo odmítl z formálních důvodů (v konkrétním případě podle § 253 odst. 1 tr. ř. jako opožděně podané), ačkoli pro takový postup nebyly splněny zákonné podmínky.

Nejvyšší soud zjistil ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 8 vedeného pod sp. zn. 1 T 135/2005, že rozsudek v této věci ze dne 13. 3. 2006 byl Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 8 doručen dne 10. 4. 2006. Městský soud v Praze tak správně dovodil, že posledním dnem lhůty k podání odvolání je den 18. 4. 2006. Dále se ve spise na č. l. 276 nachází tzv. blanketární odvolání (správně má být blanketní odvolání, čímž se běžně rozumí odvolání neobsahující odůvodnění) Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 v neprospěch obviněného P. F. ze dne 18. 4. 2006 podané dne 19. 4. 2006, které bylo doplněno dne 23. 5. 2006 (č. l. 274). V tomto doplnění odvolání státní zástupce odkazuje na blanketní odvolání ze dne 18. 4. 2006.

Nejvyšší soud provedl před rozhodnutím o dovolání šetření podle § 265o odst. 2 tr. ř. a zjistil, že dne 18. 4. 2006 ve 14:00 hodin bylo učiněno faxové podání Obvodnímu soudu pro Prahu 8 na faxové číslo 224237151, odeslané z faxu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 s výsledkem OK. Rozsah tohoto podání (1 strana) zcela odpovídá rozsahu odvolání, které bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 8 doručeno následující den. Zmíněné faxové podání se však v příslušném soudním spise nenalézá. Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty k podání odvolání proti uvedenému rozsudku připadl na den 18. 4. 2006 (§ 143 odst. 1, § 60 odst. 3 tr. ř.) a odvolání státního zástupce zaslané faxem bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 8 doručeno dne 18. 4. 2006 ve 14:00 hod., bylo odvolání podáno v zákonné lhůtě.

Městský soud v Praze pochybil, pokud odvolání státního zástupce zamítl jako odvolání podané opožděně, přestože je z obsahu spisu zřejmé, že nebyl informován o existenci faxového podání. Účastníkům řízení nemůže být přičítáno k tíži, že v soudní evidenci nelze najít předmětné a prokazatelně podané faxové podání. Nelze totiž přehlédnout základní pochybení Obvodního soudu pro Prahu 8, který podání zaslané faxem nezaložil do spisu (k tomu srov. výše jak citovanou judikaturu Ústavního soudu, tak např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1306/2006, či usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. října 2005, sp. zn. 5 Tdo 1263/2005). Dovolání nejvyšší státní zástupkyně Nejvyšší soud shledal důvodným.

Nejvyšší soud proto podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 7 To 294/2006, podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. poté přikázal Městskému soudu v Praze, aby věc znovu projednal a rozhodl, tedy aby rozhodl o včas podaném odvolání státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 1 T 135/2005, které podal v neprospěch obviněného P. F.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. srpna 2007

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek