7 Tdo 878/2011
Datum rozhodnutí: 20.07.2011
Dotčené předpisy: § 286 odst. 1 tr. zákoník, § 283 odst. 1 tr. zákoník, § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., § 238 odst. 1, 2 tr. zák., § 247 odst. 1 tr. zák., § 249b tr. zák., § 248 odst. 1 tr. zák.7 Tdo 878/2011-36
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 20. 7. 2011 dovolání obviněného O. H. , proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 15. 10. 2010, sp. zn. 31 To 330/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 253/2009, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání obviněného O. H. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 30. 4. 2010, sp. zn. 6 T 253/2009, byl obviněný O. H. uznán vinným pod body 1., 3., 8. a 9. rozsudku čtyřmi přečiny výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle § 286 odst. 1 tr. zákoníku, pod body 2. a 4. rozsudku dvěma přečiny nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, pod bodem 5. trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. ve znění účinném do 31. 12. 2009, pod bodem 6. rozsudku sub. a) trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák., sub. b) trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák., a sub. c) trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák., a pod bodem 7. rozsudku trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák.

Obviněný O. H. byl odsouzen za trestné činy po body 1. 8. rozsudku podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. 168/2007, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl obviněný zařazen pro výkon trestu do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 2 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na tři roky. Dále byl obviněnému uložen za přečin výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle § 286 odst. 1 tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným pod bodem 9. výroku rozsudku, podle § 286 odst. 1 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl obviněný pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit poškozené A. B. škodu ve výši 18.000,- Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla poškozená A. B. odkázána se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl rozsudkem ze dne 15. 10. 2010, sp. zn. 31 To 330/2010, o odvolání obviněného O. H. proti rozsudku soudu prvního stupně tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu za jednání pod bodem 9. výroku napadeného rozsudku a podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl tak, že obviněný O. H. se odsuzuje podle § 286 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu v trvání osmnácti měsíců. Podle § 56 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku obviněného zařadil pro výkon trestu do věznice s ostrahou. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku současně zrušil výrok o trestu, který byl obviněnému uložen rozsudkem Okresního soudu v Semilech ze dne 3. 9. 2008, sp. zn. 4 T 164/2008, který nabyl právní moci dne 2. 12. 2008, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný O. H. prostřednictvím svého obhájce včas dovolání, v němž neuvedl žádný dovolací důvod. V dovolání především namítl, že soud nesprávně posoudil provedené důkazy, zejména výpovědi svědků a nevzal v úvahu, že nebyly zajištěny žádné daktyloskopické stopy, které by usvědčovaly obviněného ze spáchání trestné činnosti.

Nejvyšším soudem České republiky byl spis vrácen Okresního soudu v Liberci dne 30. 5. 2011 s tím, aby soud postupoval podle § 265h odst. 1 tr. ř. a vyzval obhájce obviněného k odstranění vad dovolání. Okresní soud v Liberci doručil dne 8. 6. 2011 obhájci obviněného JUDr. Petru Ulmannovi výzvu k doplnění dovolání, zejména doplnění důvodu dovolání, stanovil mu lhůtu dvou týdnů a upozornil obhájce, že jinak bude dovolání odmítnuto. Obhájce obviněného podal dne 22. 6. 2011 u Okresního soudu v Liberci osobně doplnění dovolání, v němž neuvedl žádný dovolací důvod a omezil se pouze na to, že opakovaně namítl, že soud nesprávně posoudil jednání obviněného, že obviněný trestnou činnost nespáchal a že nebylo prokázáno, že by poskytoval drogy dalším osobám ani to, že pomůcky k výrobě drog patřily obviněnému. Obhájce uzavřel, že soudy obou stupňů dospěly k nesprávným právním závěrům na základě nesprávného hodnocení provedených důkazů.

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, nesplňuje-li náležitosti obsahu dovolání. Obsah dovolání je upraven v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř. a navíc byl obviněný, resp. i jeho obhájce, opětovně poučen o náležitostech obsahu dovolání podle § 265h odst. 1 tr. ř. s upozorněním, že pokud vady dovolání nebudou odstraněny ve lhůtě dvou týdnů, kterou jim soud zároveň stanovil, bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Ze spisu je patrno, že ani po této výzvě soudu nebylo dovolání obviněného, které nesplňuje náležitosti obsahu dovolání, doplněno.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. července 2011
Předseda senátu
JUDr. Jindřich Urbánek