7 Tdo 863/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.7 Tdo 863/2015-II-49

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 2. 9. 2015, konaném o dovolání obviněného Š. N. , proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 8 To 26/2015, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 T 13/2014, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Š. N. bere do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř.

O d ů v o d n ě n í
Obviněný Š. N. vykonává trest odnětí svobody v trvání dvanácti let, který mu byl v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 T 13/2014 uložen za pokus zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 140 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 8 To 26/2015 (toto rozhodnutí je ve vyhotovení nesprávně označeno jako usnesení , ačkoli ve veřejném zasedání bylo vyhlášeno jako rozsudek ). Z podnětu dovolání obviněného byly usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 7 Tdo 863/2015-I, zrušeny jak rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 8 To 26/2015, tak rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 41 T 13/2014, s tím, že Městskému soudu v Praze bylo přikázáno nové projednání a rozhodnutí věci. Tím odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody a bylo nutné rozhodnout o vazbě obviněného (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že u obviněného jsou v nynějším stadiu řízení dány důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. ř., jak tomu ostatně bylo i v původním řízení.

Výsledek dovolacího řízení ukazuje na reálnou možnost, že skutek, pro který byl obviněný odsouzen, již nebude možné posoudit jako pokus vraždy podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 140 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku, ale jen podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 140 odst. 1 tr. zákoníku. I při této změně obviněnému hrozí vysoký trest. Pokud by byl obviněný na svobodě, lze se důvodně obávat toho, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání a hrozícímu trestu vyhnul. Tuto obavu zesiluje okolnost, že obviněný fakticky nemá stálé bydliště. Jako trvalé bydliště vykazuje adresu Č. B., nám. P. O., ale jde jen o tzv. přihlašovací adresu v sídle Magistrátu města České Budějovice, kde se ovšem obviněný ve skutečnosti nezdržuje, a je jinak odkázán jen na různé ubytovny. Obviněný nemá žádné zaměstnání, jeho soukromé podnikání skončilo neúspěšně s dluhy a exekucemi. Obviněný není k žádnému místu vázán takovými vztahy, z nichž by vyplývala jistota, že v dalším průběhu řízení bude pro soud bez obtíží dosažitelný. Z toho je zřejmý důvod vazby podle § 67 písm. a) tr. ř.

Skutek spočíval v útoku obviněného s použitím nože proti poškozené L. N., která je jeho bývalou manželkou, a proti poškozenému F. F., se kterým bývalá manželka obviněného v době činu udržovala jako se spolupracovníkem v zaměstnání bližší vztah, který vystoupil na obranu poškozené L. N. a kterému obviněný způsobil velmi závažné zranění ohrožující ho na životě. Obviněný byl k činu motivován svým neurovnaným vztahem k poškozené jako bývalé manželce, přičemž pokládal za nutné jeho vyřešení. Činu předcházely ze strany obviněného dlouhodobé výhrůžky na adresu poškozené a její rodiny. Obviněný jinak je osobou se sklonem k afektivním jednání. Z toho vyplývá reálná obava, že při pobytu na svobodě obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán, ve smyslu důvodu vazby podle § 67 písm. c) tr. ř.

Podmínky pro to, aby obviněný byl vzat do vazby, jsou splněny i z toho hlediska, že dosud zjištěné okolnosti potvrzují, že byl spáchán skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, že tento skutek má znaky pokusu zločinu vraždy přinejmenším podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 140 odst. 1 tr. zákoníku, že ho spáchal obviněný a že účelu vazby nelze vzhledem k osobě obviněného a vzhledem k povaze a závažnosti činu dosáhnout jiným opatřením.

Nejvyšší soud proto rozhodl vzít obviněného do vazby.

Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 2. září 2015


JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu