7 Tdo 857/2009
Datum rozhodnutí: 05.08.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 857/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 5. srpna 2009 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného R. A., které podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 8 To 46/2009, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 60/2008, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se z r u š u j e usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. února 2009, sp. zn. 8 To 46/2009.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Brně p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 4. 8. 2008, sp. zn. 5 T 60/2008, byl obviněný R. A. uznán vinným trestným činem pojistného podvodu podle § 250a odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců, se zařazením pro jeho výkon podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Odvolání obviněného bylo Krajským soudem v Brně dne 24. 2. 2009 projednáno ve veřejném zasedání v nepřítomnosti obviněného a poté bylo usnesením sp. zn. 8 To 46/2009, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Usnesení odvolacího soudu napadl obviněný řádně a včas podaným dovoláním, ve kterém uplatnil důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř., protože byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného při veřejném zasedání. Poukázal na ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) tr. ř., podle kterého se předvolání doručuje do vlastních rukou a podle odst. 2 tohoto zákonného ustanovení, nebyl-li adresát zastižen, zásilka se uloží na poště po dobu deseti dní. Pošta zásilku uložila dne 28. 1. 2009 a tato měla být uložena do 9. 2. 2009, ale když se dne 4. 2. 2009 na základě vyrozumění dostavil na poštu k převzetí zásilky, bylo mu pracovníkem pošty sděleno, že zásilka již byla odeslána zpět odesílateli. Další předvolání k veřejnému zasedání si převzal až 24. 2. 2009, tedy v den konání veřejného zasedání a v tomto případě pak bylo porušeno ustanovení § 233 odst. 2 tr. ř. o pětidenní lhůtě k přípravě. Bez jeho zavinění tak došlo k nedodržení lhůty pro uložení zásilky, resp. k přípravě, v důsledku čehož se o konání veřejného zasedání o odvolání nedozvěděl včas a byla tak porušena ustanovení o přítomnosti obviněného ve veřejném zasedání, kde měl v úmyslu předložit soudu klíčové důkazy. Obviněný proto navrhl, aby podle § 265k odst. 1 a § 265l odst. 1 tr. ř. bylo usnesení odvolacího soudu zrušeno a Krajskému soudu v Brně přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Následně obviněný zaslal jako důkaz vyjádření České pošty ohledně předmětné zásilky, z něhož vyplývá, že zásilka byla podána s doplňkovou službou: uložit 3 dny, proto byla po uplynutí zkrácené úložné doby vrácena.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedla, že pokud nebylo obviněnému v rozporu s § 64 odst. 2 tr. ř. umožněno, aby si uloženou zásilku vyzvedl ve lhůtě 10 dnů na poště a jiným postupem převzal předvolání až v den konání veřejného zasedání, lze mít za to, že nebyl k veřejnému zasedání včas a řádně předvolán ve smyslu § 233 odst. 2 tr. ř. Z dovolání je přitom patrno, že se zkrácením lhůty k přípravě nesouhlasil. Proto navrhla, aby bylo podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. v celém rozsahu zrušeno napadené usnesení Krajského soudu v Brně, včetně obsahově navazujících rozhodnutí jež tím pozbydou podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. bylo tomuto soudu přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Protože námitky obviněného v dovolání odpovídají uplatněnému důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř., Nejvyšší soud se z důvodů uvedených v dovolání věcí zabýval a zjistil, že dovolání je důvodné.

Odvolací soud v odůvodnění napadeného usnesení uvedl, že dne 24. 2. 2009 jednal v nepřítomnosti obviněného (§ 202 odst. 2 tr. ř.), když tento byl řádně uvědoměn na adresu pro doručování, kterou sám uvedl, byla zachována zákonná lhůta k přípravě na veřejné zasedání a věc bylo možno spolehlivě rozhodnout i v jeho nepřítomnosti, když nepřichází v úvahu ani postup podle § 263 odst. 4 tr. ř.

Nejvyšší soud postupem podle § 265r odst. 7 tr. ř. doplnil dokazování a předně ze zprávy České pošty, s. p., ze dne 9. 4. 2009 zjistil, že předmětná zásilka byla odesílatelem podána s doplňkovou službou uložit 3 dny , a proto byla v souladu s platnými předpisy vrácena po uplynutí zkrácené úložní doby.

Z obálky s doručenkou (č. l. 182 tr. spisu), která obsahovala vyrozumění obviněného o konání veřejného zasedání o jeho odvolání dne 24. 2. 2009, Nejvyšší soud zjistil, že tato je určena doporučeně do vlastních rukou s vyznačením úložní doby uložit jen 3 dny . V souladu s tím pak byla zásilka uložena dne 28. 1. 2009 a jako nevyzvednutá byla po uplynutí této zkrácené úložní doby vrácena dne 3. 2. 2009 odesílateli, tj. Krajskému soudu v Brně, kterému byla doručena zpět dne 4. 2. 2009. Ač se jednalo pouze o vyrozumění obviněného o konání veřejného zasedání odvolacího soudu (nikoli tedy o předvolání, jak uvádí obviněný v dovolání), které není nutné podle § 64 odst. 1 písm. a) tr. ř. doručovat do vlastních rukou, podstatné je, že odvolací soud toto vyrozumění prokazatelně obviněnému do vlastních rukou doručoval. V takovém případě platí ustanovení § 64 odst. 2 tr. ř., podle kterého, nebyl-li adresát zásilky, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, zastižen, zásilka se uloží a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde si ji může vyzvednout. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení Je přitom zcela bez významu, že krajský soud zkrátil tuto zákonnou desetidenní úložní dobu u zásilky doručované do vlastních rukou na pouhé 3 dny, možná v domnění, že se nejedná o předvolání, ale pouze o vyrozumění o konání veřejného zasedání. Podstatné je, že byť pouze vyrozumění obviněného bylo tomuto doručováno zásilkou určenou do vlastních rukou a zákonnou desetidenní úložní dobu nemůže soud zkrátit svým opatřením.

Nejvyšší soud proto zjistil, že v řízení před odvolacím soudem bylo nesprávně vycházeno z existence fikce doručení ve smyslu § 64 odst. 2 tr. ř., ač obviněnému nesprávným postupem tohoto soudu nebylo umožněno, aby si zásilku vyzvedl v zákonné desetidenní úložní lhůtě. Nebyly tak splněny podmínky pro konání veřejného zasedání o odvolání v nepřítomnosti obviněného, který nebyl o jeho konání řádně a včas vyrozuměn. Tím došlo k porušení ustanovení o přítomnosti obviněného ve veřejném zasedání ve smyslu uplatněného důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. srpna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš