7 Tdo 841/2005
Datum rozhodnutí: 13.07.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 841/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. 7. 2005 o dovolání obviněného J. V., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 3. 2005, sp. zn. 11 To 74/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 3 T 136/2004 t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušuje usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 3. 2005, sp. zn. 11 To 74/2005.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Hradci Králové přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 8. 11. 2004, sp. zn. 3 T 136/2004, byl obviněný J. V. uznán vinným, jednak trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák., jednak trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák.

Podle skutkových zjištění okresního soudu se jich dopustil tím, že

1)dne 7. března 2004 v 00:30 hodin na místní komunikaci v B. ulici ve Š. M., okres T., a na soukromém pozemku tamtéž majitelů J. B. a M. H., na upravené vrstvě ujetého sněhu bez příslušného řidičského oprávnění a při nerespektování dopravní značky B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou povolující vjezd pouze s povolením správy K., když uvedené místo se nachází ve 3. zóně K., řídil sněžný skútr značky Bombardier Ski Doo, při jízdě rychlostí nejméně 30 km v hodině nedodržel dostatečný bezpečný boční odstup od chodce J. B. stojícího u pravého okraje upravené plochy, skútrem do něj narazil a srazil ho na zem, čímž mu způsobil tříštivou nitrokloubní zlomeninu horního konce holenní kosti vpravo s posunem, pro toto zranění byl poškozený nejprve hospitalizován na chirurgickém oddělení Č. h. n. K. ve V. od 7. 3. do 17. 3. 2004, kde byl nucen podrobit se operaci, a poté dále léčen po dobu nejméně 12 15 týdnů, kdy 2 týdny trpěl bolestmi a 3 měsíce byl nucen pohybovat se o berlích, přičemž je předpoklad zanechání trvalých následků v podobě postraumatické artrózy, kdy po 10 - 15 letech bude nutná náhrada kolenního kloubu,

2)poté, co obviněný J. V. jako řidič sněžného skútru zn. Bombardier Ski Doo, dne 7. března 2004 v 00:30 hod. ve Š. M., okres T., zapříčinil střet s J. B., který v důsledku toho utrpěl tříštivou nitrokloubní zlomeninu horního konce holenní kosti vpravo s posunem, pro toto zranění, byl poškozený léčen tak, jak je specifikováno pod bodem 1), z místa dopravní nehody ujel, aniž by zraněnému J. B., který zůstal ležet na zemi, poskytl či zajistil potřebnou pomoc.

Obviněnému J. V. byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků. Dále byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou roků. Bylo rovněž rozhodnuto o uplatněném nároku na náhradu škody.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 7. 3. 2005, sp. zn. 11 To 74/2005, odmítl odvolání obviněného podle § 253 odst. 3 tr. ř., tj. proto, že nesplňuje náležitosti obsahu odvolání. Z odůvodnění usnesení plyne, že podle závěru krajského soudu obhájce obviněného JUDr. M. V. neodstranil vady odvolání, které bylo podáno obviněným ústně do protokolu a nebylo nijak zdůvodněno, v pětidenní lhůtě, která mu byla k jejich odstranění v souladu s ust. § 251 odst. 1 tr. ř. stanovena předsedkyní senátu okresního soudu. Podle závěru krajského soudu tak totiž učinil až den po uplynutí této lhůty.

II.

Proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové podal obviněný prostřednictvím svého obhájce JUDr. M. V. dovolání, a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť má za to, že usnesením krajského soudu bylo rozhodnuto o odmítnutí opravného prostředku, aniž by byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem.

V odůvodnění dovolání obviněný namítl, že soud druhého stupně podle jeho názoru pochybil, když jeho odvolání odmítl podle § 253 odst. 3 tr. ř. Uvedl, že proti rozsudku soudu prvního stupně podal v závěru hlavního líčení, konaného dne 8. 11. 2005, odvolání, a to přímo do protokolu. Obviněný oponoval závěru krajského soudu tím, že doplnění odvolání provedené obhájcem bylo datováno dne 18. 2. 2005 a faxem zasláno soudu prvního stupně dne 21. 2. 2005 a tentýž den zasláno i doporučeně poštou. Vzhledem k tomu, že soudem prvního stupně byla stanovena lhůta 5 dnů k odstranění vad odvolání, přičemž obhájce obdržel tuto výzvu dne 15. 2. 2005, připadal poslední den lhůty na den pracovního klidu. Je přesvědčen, že jestliže bylo podání obhájcem učiněno v pondělí dne 21. 2. 2005, a to jak faxem, tak tentýž den podáním na poštu, přičemž tento den byl prvním pracovním dnem následujícím po dni pracovního volna, na který připadal konec lhůty, bylo doplnění odvolání ve věci učiněno řádně a včas, zcela v souladu s výzvou učiněnou soudem a také v souladu s trestním řádem.

Závěrem obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud usnesení krajského soudu zrušil a ve smyslu § 265l tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší stání zástupkyně se k podanému dovolání do data konání neveřejného zasedání Nejvyššího soudu podle § 265h odst. 2 tr. ř. písemně nevyjádřila.

III.

Nejvyšší soud jako soud dovolací nejdříve ověřil, že dovolání je přípustné, bylo podáno oprávněnou osobou, v zákonné lhůtě a na předepsaném místě.

Poté se zaměřil na to, zda obviněným uplatněné námitky lze skutečně považovat za některý z důvodů dovolání podle § 265b odst. 1 tr. ř., neboť uplatnění námitek, které obsahově naplňují dovolací důvod, je nezbytnou podmínkou přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Nejvyšší soud považuje za nutné uvést, že ust. § 265 odst. 1 písm. l) tr. ř. v sobě obsahuje dvě alternativy dovolacího důvodu.

Z obsahu dovolání obviněného je zřejmé, že dovolatel je opřel o alternativu prvou, neboť v dovolání výslovně uvedl, že napadeným usnesením bylo rozhodnuto o odmítnutí jeho opravného prostředku, aniž by byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem.

Tato alternativa je naplněna tehdy, pokud byl řádný opravný prostředek odmítnut z tzv. formálních důvodů, např. pro nesplnění jeho obsahových náležitostí podle § 253 odst. 3 tr. ř., ačkoli zákonné podmínky pro takový postup nebyly splněny a odvolací soud měl odvolání přezkoumat po věcné stránce. Prostřednictvím dovolání podaného z tohoto důvodu se lze proto domáhat věcného přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně odvolacím soudem, které tento v rozporu se zákonem neprovedl.

Nejvyšší soud na podkladě přezkoumání předloženého spisového materiálu shledal dovolání obviněného J. V. opodstatněným.

Z obsahu spisu je zřejmé, že v závěru hlavního líčení, konaného dne 8. 11. 2005 před Okresním soudem v Trutnově, podal obviněný J. V. přímo do protokolu odvolání, které blíže neodůvodnil (viz protokol o hlavním líčení ze dne 8. 11. 2004, č. l. 174 spisu).

Písemné vyhotovení rozsudku nalézacího soudu bylo obviněnému doručeno dne 12. 1. 2005 orgánem P. ČR a dne 17. 2. 2005 ještě prostřednictvím jeho právního zástupce. Jeho obhájci JUDr. M. V. pak byl rozsudek nalézacího soudu doručen dne 1. 12. 2004 a státnímu zástupci dne 30. 11. 2004 (viz dodejky na č. l. 182 spisu).

Podle § 251 odst. 1 tr. ř. jestliže nesplňuje odvolání, které podal za obžalovaného jeho obhájce, náležitosti obsahu odvolání podle § 249 odst. 1 tr. ř., vyzve jej předseda senátu, aby vadu odstranil ve lhůtě pěti dnů, kterou mu zároveň stanoví, a upozorní jej, že jinak bude odvolání odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř. Stejně se postupuje, pokud takové odvolání podal obžalovaný, který má obhájce.

Předsedkyně senátu prvního stupně v souladu s citovaným ustanovením následně vyzvala obhájce obviněného k odstranění vad podaného odvolání přípisem, který mu byl doručen dne 15. 2. 2005 (viz dodejka č. l. 186 spisu).

Konec lhůty k odstranění vad odvolání v posuzované věci tak připadl na den 20. 2. 2005, což byla neděle. Podle § 60 odst. 3 tr. ř., připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den. Vzhledem k tomu bylo posledním dnem lhůty pondělí 21. 2. 2005.

Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že odmítnutí odvolání bez jeho věcného přezkumu z důvodu, že nesplňuje náležitosti obsahu odvolání podle § 249 odst. 1 tr. ř., je závažným zásahem do práv odvolatele. Zákonodárce tak v ust. § 251 odst. 1 tr. ř. stanoví postup, který by měl prostřednictvím upozornění na vady odvolání a stanovením lhůty k jejich odstranění s výslovným upozorněním na možnost odmítnutí odvolání, eliminovat počet takových případů na minimum. Proto také odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř. je namístě jen tehdy, je-li nepochybné, že odvolatel lhůtu stanovenou předsedou senátu prvního stupně k odstranění vad odvolání skutečně nedodržel. Takový závěr Krajského soudu v Hradci Králové ohledně podání obhájce JUDr. M. V., kterým bylo odvolání obviněného J. V. doplněno o náležitosti uvedené v § 249 odst. 1 tr. ř., nemá oporu v přiloženém spisovém materiálu.

Ze spisu je zřejmé, že faxem učiněné podání obsahující odůvodnění odvolání disponuje odlišnými určeními data a času, jež jsou uvedena v záhlaví těchto dokumentů. Na první straně faxem učiněného podání je uvedeno datum 21. 2. 2005, čas 17:57 hod. (viz č. l. 188 spisu), zatímco na straně druhé je datum 22. 2. 2005, čas 10:10 hod. (viz č. l. 189 spisu). Obviněný v příloze dovolání doložil kopii hlášení o vysílání , z níž je evidentní, že bylo dne 21. 2. 2005 v 17:56 navázáno faxové spojení s Okresním soudem v Trutnově, které trvalo 24 sekund. Zároveň je však nutné zdůraznit, že podle hlášení o vysílání byla okresnímu soudu odeslána pouze 1 strana. V tomto směru tedy vše nasvědčuje tomu, že druhá strana podání byla faxem Okresnímu soudu v Trutnově zaslána až následující den 22. 2. 2005.

Nicméně Nejvyšší soud má za to, že již obsah první strany podání, byť není kompletní, splňuje požadavky ust. § 249 odst. 1 tr. ř., tj. že odvolání musí být odůvodněno tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán, a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. Na první straně doplnění odvolání se vedle specifikace napadeného rozsudku uvádí: Proti výše uvedenému rozsudku se odvolávám do všech jeho výroků. Zejména jsem přesvědčen, že soud I. stupně nesprávně hodnotil důkazy provedené při hlavním líčení. Zejména, jak vyplývá z protokolu o hlavním líčení, stranil některým svědkům a v závěru zcela pominul rozpory mezi jednotlivými výpověďmi. Soud I. stupně se nevypořádal s obhajobou a se svědeckými výpověďmi svědčícími v můj prospěch, které zcela pominul. Jedná se zejména o výpověď - zde první strana podání končí.

Již tato skutečnost sama o sobě podle závěru Nejvyššího soudu vylučuje odmítnutí odvolání obviněného J. V. podle § 253 odst. 3 tr. ř.

Pouze nad rámec toho Nejvyšší soud uvádí, že ani závěr krajského soudu o tom, že stejné podání obhájce obviněného doručované okresnímu soudu duplicitně prostřednictvím pošty mělo být podáno po pětidenní lhůtě, se nejeví opodstatněným.

Na první straně podání obsahujícího doplnění odvolání je sice podací razítko Okresního soudu v Trutnově s datem 22. 2. 2005, tedy dnem následujícím po posledním dnu pětidenní lhůty, avšak je zde vyznačeno, že podání bylo doručeno poštou (tak lze alespoň chápat fakt, že varianta osobně je na razítku škrtnuta). Vzhledem k tomu, že u podání není připojena obálka, z níž by bylo možno ověřit, zda podání bylo ve lhůtě podáno na poštu, co by pro dodržení lhůty ve smyslu § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. postačovalo, nelze bez dalšího činit závěr opačný. Naopak fotokopie podacích lístků přiložených obhájcem obviněného k dovolání nasvědčují závěru, že podání bylo podáno na poštu dne 21. 2. 2005, tedy v pětidenní lhůtě stanovené předsedkyní senátu okresního soudu. Tento závěr by ještě bylo možno prověřovat např. prostřednictvím šetření u příslušné pošty podle čísel zásilky na zmíněných podacích lístcích. Vzhledem k tomu, že podle závěru Nejvyššího soudu však lze dodržení uvedené lhůty dovodit spolehlivě již z podání učiněného prostřednictvím faxu, jeví se další šetření v tomto směru nadbytečným.Nejvyšší soud proto uzavřel, že v posuzovaném případě byly splněny podmínky, aby Krajský soud v Hradci Králové odvolání obviněného J. V. věcně přezkoumal. Krajský soud proto odmítnutím odvoláním podle § 253 odst. 3 tr. ř. porušil zákon způsobem, který naplňoval dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

IV.

Nejvyšší soud proto shledal, že dovolání je důvodné a podle § 265k odst. 1 tr. ř. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 3. 2005, sp. zn. 11 To 74/2005, zrušil. V souladu s ust. § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. pak krajskému soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl, tj. odvolání obviněného J. V. věcně projednal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. července 2005

Předseda senátu:

JUDr. Robert Fremr