7 Tdo 818/2007
Datum rozhodnutí: 15.08.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 818/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 15. srpna 2007 v neveřejném zasedání ve věci dovolání obviněného P. J., které podal proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2005, sp. zn. 9 To 441/2005, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř., per analogiam, se věc obviněného vedená u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 7 Tdo 818/2007, s p o j u j e s věcí téhož obviněného vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 7 Tdo 819/2007 a nadále budou vedeny pod sp. zn. 7 Tdo 819/2007.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2005, sp. zn. 9 To 441/2005, byl k odvolání obviněného P. J. podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d), odst. 2 tr. ř. částečně zrušen rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 2 T 10/2004, a to ve výroku o vině pod bodem 2) a ve výroku o trestu. Při nezměněném výroku o vině pod bodem 1) (trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. ř.) a výroku zprošťujícím, pak odvolací soud podle § 259 odst. 1 tr. ř. vrátil věc okresnímu soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nově rozhodl Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 2 T 10/2004, zprostil obviněného podle § 226 písm. b) tr. ř. obžaloby a za trestný čin podle § 249a odst. 2 tr. zák., jímž byl uznán vinným předchozím rozsudkem tohoto soudu, jej odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák., podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 1 roku.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 9 To 361/2006, bylo odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 2 T 10/2004, které směřovalo pouze proti výroku o trestu, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Obviněný podal proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2005, sp. zn. 9 To 441/2005, dovolání, které je u Nejvyššího soudu ČR vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 818/2007. Dovolání podal obviněný také proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 9 To 361/2006, které je u Nejvyššího soudu ČR vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 819/2007.

Protože obě rozhodnutí odvolacího soudu se týkají téhož obviněného a byly postupně vydány v témže jeho trestním stíhání tak, že prvním bylo pravomocně rozhodnuto o vině a druhým o trestu, je z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné, aby o dovoláních proti oběma usnesením odvolacího soudu bylo rozhodnuto v jednom řízení jedním rozhodnutím. Proto Nejvyšší soud rozhodl za analogického použití § 23 odst. 3 tr. ř. o spojení uvedených věcí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš