7 Tdo 817/2003
Datum rozhodnutí: 06.08.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 817/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 6. srpna 2003 v neveřejném zasedání v Brně o dovoláních obviněných Š. R. a P. M., která podali proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2002, sp. zn. 3 To 253/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 T 124/2001, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obou obviněných o d m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího ze dne 29. 4. 2002, sp. zn. 3 To 253/2002, poté co byl ohledně obou obviněných k jejich odvolání v celém rozsahu zrušen rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 8. 2001, sp. zn. 10 T 124/2001, byli oba obvinění uznáni vinnými trestnými činy podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), § 188 odst. 1 a § 188a odst. 1 tr. zák. a odsouzeni k úhrnným trestům odnětí svobody v trvání 3 roků (Š. R.), resp. 2 roků a 3 měsíců (P. M.) se zařazení pro jejich výkon do věznice s ostrahou.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba obvinění řádně a včas dovolání. Obviněný Š. R. uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s tím, že mu nebylo prokázáno neoprávněné opatřování omamné a psychotropní látky a jedů a jejich distribuce, které nevyráběl a nepřechovával ani předměty určené k výrobě drogy. Navrhl, aby byl napadený rozsudek podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušen a podle § 265l odst. 1 tr. ř. bylo krajskému soudu přikázáno věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Obviněný P. M. podal dovolání z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g) a k) tr. ř. s tím, že oba soudy na základě nesprávného hodnocení důkazů dospěly k nesprávným skutkovým zjištěním a vadným právním závěrům, které nevyvracejí jeho obhajobu a nebyly splněny podmínky § 2 odst. 5 tr. ř. Namítá, že provedené důkazy jednoznačně a bez důvodných pochybností neprokazují, že se stal skutek pro který byl stíhán a že ho spáchal on. Soudům vytýká, že se nevypořádaly s celou řadou důkazů svědčících ve prospěch obhajoby, na které konkrétně poukazuje, přičemž absenci důkazů v jeho neprospěch soudy nahradily jediným důkazem, a to výsledkem odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, provedených jako neodkladný vyšetřovací úkon. Při odposlechu ale nebyly šetřeny práva osob odposlechem dotčených, když při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že byl určitou osobou spáchán trestný čin, je namístě sdělit obvinění tak, aby se své úlohy ve věci mohla zhostit i obhajoba. Navrhl zrušit napadený rozsudek a přikázat krajskému soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovoláním obviněných uvedl, že tato jsou v celém rozsahu opřena o námitky směřující proti skutkovým zjištěním a neobsahují žádnou námitku, která by se vztahovala k právní kvalifikaci skutku. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. proto nenaplňují, byl uplatněn jen formálně a navrhl proto dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnout. Alternativně navrhl pro případ, že by dovolací soud shledal dovolací důvod za materiálně uplatněný, nebo i když jej uplatnili jen formálně, je možné přihlédnout i k námitkám Nejvyššího státního zastupitelství, které ve vyjádření k dovoláním uvádí, aby byl napadený rozsudek zrušen a odvolacímu soudu bylo přikázáno věc znovu projednat a rozhodnout.

Obviněnými uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. záleží v tom, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V rámci tohoto důvodu dovolání lze proto namítat, že daný skutek, tak jak byl zjištěn soudem I. stupně nebo soudem odvolacím, nenaplňuje všechny formální znaky daného trestného činu, že jde o trestný čin jiný, nebo jednání není vůbec trestným činem. Protože soudy zjištěný skutek je pro dovolací soud závazný a v dovolacím řízení nezpochybnitelný, nelze v dovolání úspěšně uplatnit námitky, že se skutek nestal, že ho nespáchal obviněný, že soud nesprávně hodnotil důkazy, že důkazy nebyly opatřeny nebo provedeny v souladu se zákonem, atp. Dovolání není dalším odvoláním, ale mimořádným opravným prostředkem sloužícím k nápravě pouze závažných vad právního posouzení věci, nebo dalších vad taxativně uvedených v § 265b odst. 1 tr. ř. Uplatní-li proto dovolatel určitý důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 tr. ř., ale jeho konkrétní námitky tento důvod nenaplňují, jde o dovolání padané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. ve smyslu § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. a jako takové musí být odmítnuto. Také všechny námitky, které obvinění uvádí ve svých dovoláních, nesměřují proti právnímu posouzení skutků, jimiž byli uznáni vinnými odvolacím soudem. Tvrzením o neprokázání daných jednání napadají skutková zjištění soudů o tom, že se dané jednání stalo a dopustili se jej obvinění. Jde proto o dovolání podána z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., protože uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nenaplňují. To platí i o námitce P. M. ohledně provádění odposlechů, kterou v řízení o dovolání uplatnit nelze. Dovolání obou obviněných proto byla podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnuta.

Nejvyšší soud se přitom nezabýval námitkami uvedenými ve vyjádření státního zástupce k dovoláním obviněných, protože státní zástupce sám nepodal dovolání a právním posouzením skutků z podnětu dovolání obviněných se dovolací soud zabývat nemohl.

Pokud pak obviněný P. M. formálně uplatnil také dovolací důvodu podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. (ve znění novely č. 200/2000 Sb.), tj. že v napadeném rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný, v dovolání žádné námitky, které by tento důvod naplňovaly, neuvedl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš