7 Tdo 808/2007
Datum rozhodnutí: 18.07.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 808/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. července 2007 o dovolání obviněného J. Ch. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 10 To 397/2006, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 8 T 64/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 8 T 64/2005, byl obviněný J. Ch. uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák. Za tyto trestné činy byl podle § 201a odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání proti všem jeho výrokům. Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. 10 To 206/2006, z podnětu odvolání obviněného zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. napadený rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 8 T 64/2005, a podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl tak, že obviněného J. Ch. uznal vinným trestným činem opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák. ve vztahu k trestnému činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Za tento trestný čin byl obviněný podle § 201a odst. 1 tr. zák. se zřetelem k § 202 odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání, kterým napadl výrok o vině a v důsledku toho i výrok o trestu. Nejvyšší soud České republiky shledal, že podané dovolání je důvodné, neboť rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, a proto podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. 10 To 206/2006. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 10 To 206/2006, z podnětu odvolání obviněného zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. napadený rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 8 T 64/2005, a podle § 259 odst. 3 tr. ř. sám rozhodl tak, že obviněného J. Ch. uznal vinným trestným činem opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák. Za tento trestný čin byl obviněný odsouzen podle § 201a odst. 1 tr. zák., § 202 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Obviněný spáchal trestný čin tím, že dne 17. 5. 2005 kolem 20:30 hod. v P. ulici v J. v prostoru před budovou P. R. po předchozí slovní hádce, ve stavu podnapilosti těžkého stupně, do kterého se přivedl předchozí konzumací alkoholických nápojů a jejímž vlivem byl neschopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro společnost a své jednání ovládat, když hladina alkoholu v jeho krvi ještě v 02:15 hod. dne 18. 5. 2005 činila 1,27 promile alkoholu, napadl úderem hlavy a kopanci svého kolena do obličeje poškozenou R. F., čímž jí způsobil zlomeninu distálního kousku nosních kůstek s malou dislokací a drobnou prasklinu předního 2. levého řezáku s případnou pracovní neschopností od 19. 5. 2005 do 6. 6. 2005, i když v obvyklém způsobu života nebyla podstatně omezena a po tuto dobu trpěla pouze bolestmi hlavy, závratěmi a ztíženou nosní průchodností.Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 10 To 397/2006, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání proti výroku o trestu, které opřel o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Odvolacímu soudu vytkl, že mu uložil stejný druh trestu a ve stejné výměře jako soud prvního stupně, přestože mu na rozdíl od soudu prvního stupně neuložil úhrnný trest, a obviněnému tak odpadla přitěžující okolnost spáchání více trestných činů. Rovněž namítl, že odvolací soud při výměře trestu nepřihlédl ke všem polehčujícím okolnostem, zejména k tomu, že spáchal trestný čin v silném rozrušení ve smyslu § 27 písm. a) tr. zák., protože před útokem řešil nevěru poškozené a že trestného činu upřímně litoval podle § 27 písm. ch) tr. zák. /obviněný měl zřejmě na mysli § 33 písm. a) a ch) tr. zák./. Dále uvedl, že při objasňování své trestné činnosti napomáhal příslušným orgánům a naplnil tak i podmínku § 33 písm. j) tr. zák. Podle obviněného je z formulace odůvodnění výměry trestu zřejmé, že odvolací soud považoval skutečnost, že je opakovaně soudně trestán, a to i za fyzické napadení jiné osoby, za přitěžující okolnost, přestože již vykonal trest obecně prospěšných prací a mělo se tak na něj hledět, jako by nebyl odsouzen.

Z těchto důvodů odvolací soud nesprávně posoudil otázku druhu a výměry trestu. Obviněný připomněl, že za obdobné předchozí jednání mu byl uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání zrušil podle § 265k tr. ř. napadené usnesení (správně má být rozsudek) Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 10 To 397/2006, a podle § 265m tr. ř. sám ve věci rozhodl rozsudkem tak, že se obviněný podle § 226 písm. b) tr. ř. zprošťuje obžaloby, případně aby podle § 265l tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Současně požádal, aby mu byl podle § 265h odst. 3 tr. ř. odložen výkon rozhodnutí.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání uvedla, že námitky proti druhu a výměře uloženého trestu jsou až na výjimky uplatnitelné pouze v rámci důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., který je speciálním dovolacím důvodem ve vztahu k § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. ani jiný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 tr. ř. není naplněn námitkami proti vyhodnocení kritérií uvedených v § 33 a § 34 tr. zák. a proti nepřiměřené tvrdosti uloženého trestu. Z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. jako dovolání podané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., a souhlasila s projednáním dovolání v neveřejném zasedání.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací je povinen v řízení o dovolání zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v dovolání však nenamítl nesprávnost právního posouzení skutku, ale napadl jen výrok o trestu s tím, že mu měl být uložen jiný druh trestu, příp. v jiné výměře vzhledem k nesprávnému vyhodnocení kritérií uvedených v § 31 až § 34 tr. zák. Prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze uplatňovat pouze nesprávnosti v hmotně právním posouzení. V souvislosti s výrokem o trestu může taková nesprávnost spočívat např. v pochybení při ukládání úhrnného trestu podle § 35 odst. 1 tr. zák., souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 tr. zák., dalšího trestu podle § 36 tr. zák., společného trestu za pokračování v trestném činu podle § 37a tr. zák. apod. K tomu však v posuzované věci nedošlo a obviněný ani takové pochybení nevytýká.

Případná pochybení soudu spočívající v nesprávném druhu či výměře uloženého trestu nelze v dovolacím řízení napadnout dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale pouze v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. Ten je naplněn tehdy, byl-li uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou trestním zákonem za trestný čin, jehož spácháním byl obviněný uznán vinným. Protože o žádnou z uvedených alternativ u obviněného nejde a obviněný to ve svém dovolání ani nenamítá, nenaplňují jeho výhrady ohledně uloženého trestu žádný z dovolacích důvodů uvedených v § 265b odst. 1 tr. ř., protože jím nemůže být ani nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 31 až § 34 tr. zák. a v důsledku toho uložení nepřiměřeného přísného nebo naopak mírného trestu, pokud je uložen takový druh trestu a v takové výměře trestní sazby, která je stanovena v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl obviněný uznán vinným, jak tomu bylo v této věci (srov. rozhodnutí pod č. 22/2003 Sb. rozh. tr.).

Nejvyšší soud připomíná, že obviněný tyto námitky uplatnil pod dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. již v předchozím dovolacím řízení a Nejvyšší soud jej v této souvislosti výslovně upozornil na to, že tyto námitky týkající se nepřiměřenosti trestu a vyhodnocení kritérií uvedených v § 31 až § 34 tr. zák. nelze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. ani pod speciální důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., protože obviněnému byl uložen trest odnětí svobody, který zákon připouští a byl mu uložen trest ve výměře v rámci trestní sazby stanovené v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným.

Nejvyšší soud shledal, že námitky obviněného nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř., a proto odmítl dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Rozhodnutí o dovolání učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Obviněný v dovolání navrhl, aby mu byl odložen výkon trestu odnětí svobody. Nejvyšší soud zjistil z obsahu spisu vedeného u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 8 T 64/2005, že předseda senátu soudu prvního stupně nepodal návrh na odklad výkonu trestu u obviněného podle § 265h odst. 3 tr. ř. (č. l. 206 spisu). Nejvyšší soud před rozhodnutím o dovolání ani neshledal důvody k odkladu výkonu trestu odnětí svobody obviněného podle § 265o odst. 1 tr. ř., a proto o něm nevydal negativní rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. července 2007

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek