7 Tdo 728/2007
Datum rozhodnutí: 27.06.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 728/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 27. června 2007 dovolání obviněného T. P. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2003, sp. zn. 6 To 493/2003, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 16 T 68/2003, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 1. 10. 2003, sp. zn. 16 T 68/2003, byl obviněný T. P. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák., za který byl odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání šestnácti měsíců a pro výkon trestu byl zařazen podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou. Trestný čin spáchal tím, že dne 30. 7. 2003 kolem 11:30 hod. v P., ul. S., v prodejně H., společně s obviněnou K. V. odcizili plynový hořák s kabelem ke svářečce v celkové hodnotě 8.680,- Kč, když zboží si připravili do krabice na jiné místo již dne 27. 7. 2003 a obviněný T. P. pak prošel pokladnou bez zaplacení, byl však zadržen a zboží vráceno do prodeje, přičemž tohoto jednání se dopustil přesto, že trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 8. 2. 2002, sp. zn. 4 T 8/2002, který nabyl právní moci dne 14. 6. 2002, byl uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. a byl mu uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin.

Obviněný podal odvolání jen proti výroku o trestu tohoto rozsudku. K odvolání obviněného Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 11. 2003, sp. zn. 6 To 493/2003, podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu. Podle § 259 odst. 3 písm. a), b) tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného T. P. při nezměněném výroku o vině trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařadil obviněného pro výkon trestu do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V něm namítl nesprávné zjištění skutkového stavu pokud jde o hodnotu odcizeného zboží s tím, že ji měl stanovit znalec. Podle obviněného vznikly zásadní pochybnosti o správnosti stanovení výše způsobené škody, která byla vyčíslena obchodním domem jako součet ceny hořáku v hodnotě 6.950,- Kč a kabelu ke svářečce v hodnotě 1.730,- Kč. Namítl také, že vyčíslení škody obsahuje dva typy kabelů, a to TP 1100 a TP 1500, aniž by bylo určeno, o které typ kabelu jde a navíc kabel je samostatně neprodejný. Z výše škody vychází hmotně právní posouzení věci. Závěrem poukázal nato, že hořák i kabel byly vráceny bez poškození do prodeje a obchodnímu domu tak nevznikla žádná škoda.

Z těchto důvodů obviněný navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2003, sp. zn. 6 To 493/2003, a aby věc vrátil soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší státní zástupkyně ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že obviněný brojí proti správnosti skutkových zjištění týkajících se výše způsobené škody a teprve na podkladě zpochybnění těchto skutkových zjištění se snaží zpochybnit správnost použité právní kvalifikace. Jde tedy primárně o skutkové námitky, které se obsahově nekryjí s formálně deklarovaným dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. ani s žádným jiným dovolacím důvodem. Pro úplnost dodala, že tyto námitky jsou i po věcné stránce z hlediska právní kvalifikace skutku zcela bezvýznamné. Cena plynového hořáku, kterou obviněný nijak nezpochybňuje totiž činí 6.950,- Kč, přičemž podle § 89 odst. 11 tr. zák., se škodou nikoli nepatrnou rozumí škoda dosahující částky nejméně 5.000,- Kč, takže ani případné snížení o cenu odcizeného kabelu, by nemohlo mít žádný dopad na použitou právní kvalifikaci skutku.

Navrhla proto, aby Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání odmítl dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud posoudil dovolání podle jeho obsahu a zjistil, že obviněný v dovolání namítá, že skutek byl nesprávně právně posouzen jako trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. proto, že jak soud prvního stupně tak soud odvolací nesprávně posoudily otázku škody, která je znakem uvedeného trestného činu. V dovolání tak napadá výrok o vině, ačkoliv odvoláním proti rozsudku soudu prvního stupně napadl jen výrok o trestu. Za této situace je však dovolání obviněného nepřípustné.

Jestliže odvolání bylo podáno toliko proti výroku o trestu rozsudku soudu prvního stupně a odvolací soud podle § 254 odst. 1 tr. ř. přezkoumával zákonnost a odůvodněnost pouze tohoto oddělitelného výroku rozsudku, jakož i správnost postupu řízení, které mu předcházelo (aniž byl přitom povinen přezkoumat jiné výroky postupem podle § 254 odst. 2, 3 tr. ř.), může dovolatel napadnout dovoláním rozhodnutí odvolacího soudu jen v tom rozsahu, v jakém byl odvolací soud oprávněn přezkoumat rozsudek soudu prvního stupně.

Směřuje-li přesto dovolání proti výroku, který odvolací soud nepřezkoumával podle § 254 odst. 1 tr. ř. a neměl povinnost jej přezkoumat podle § 254 odst. 2, 3 tr. ř., musí být takové dovolání odmítnuto jako nepřípustné podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. (srov. zejména rozhodnutí č. 20/2004 Sb. rozh. tr.).

Protože obviněný podal dovolání proti výroku, který odvolací soud nepřezkoumával ani neměl povinnost jej přezkoumat podle § 254 odst. 2, 3 tr. ř., je takové dovolání nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl.

O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2007

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek