7 Tdo 726/2005
Datum rozhodnutí: 08.06.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 726/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 8. června 2005 v neveřejném zasedání o dovolání odsouzeného Ing. P. K., které podal proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 12. 2004, sp. zn. 4 To 104/2004, ve věci žádosti o upuštění od výkonu trestu v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 46 T 8/2000, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 2004, sp. zn. 46 T 8/2000, byl podle § 327 odst. 2 tr. ř. zamítnut návrh odsouzeného na upuštění od výkonu trestu odnětí svobody uloženého rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 11. 2003, sp. zn. 46 T 8/2000, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 3. 2004, sp. zn. 4 To 11/2004.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 12. 2004, sp. zn. 4 To 104/2004, byla stížnost odsouzeného proti shora citovanému usnesení soudu I. stupně zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodná.

Proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal odsouzený dovolání.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V ustanovení § 265a odst. 1 písm. a) až h) tr. ř. jsou taxativně vyjmenovaná rozhodnutí, která zákon považuje za rozhodnutí ve věci samé a proti nimž je přípustné dovolání. Usnesení jímž bylo rozhodnuto o návrhu na upuštění od výkonu trestu odnětí svobody ale mezi tato rozhodnutí nepatří, není zde výslovně uvedeno, nelze ho považovat za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 1, 2 tr. ř. a proto proti němu není dovolání přípustné. Proto ani v této věci usnesení vrchního soudu není rozhodnutím ve věci samé, neboť podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. se rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek, považuje za rozhodnutí ve věci samé, jen pokud takový opravný prostředek směřoval proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř.

S názorem odsouzeného uvedeným v dovolání, že jde o rozhodnutí ve věci, protože se týká výroku o trestu, se tedy Nejvyšší soud neztotožnil a dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., protože není přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš