7 Tdo 703/2005
Datum rozhodnutí: 07.06.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 703/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 7. 6. 2005 o dovolání obviněného I. L., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2005, sp. zn. 4 To 308/2004, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 21 T 89/2003 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného I. L.a o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný I. L. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2005, sp. zn. 4 To 308/2004, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. 21 T 89/2003. Usnesení Krajského soudu v Ostravě napadl v rozsahu odpovídajícím výroku o vině trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., který je uveden v bodě 1 rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně. Dovolání podal s odkazem na to, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, což je důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný se domáhal toho, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí obou soudů v napadeném rozsahu, aby v důsledku toho zrušil i výrok o trestu a aby ho zprostil obžaloby pro trestný čin uvedený v bodě 1 rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání ve skutečnosti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že právním posouzením skutku se rozumí jeho hmotně právní posouzení (viz dikci ... nebo jiném nesprávném hmotně právním ... ). Podstatou právního posouzení skutku jako posouzení hmotně právního je podřazení skutkových zjištění soudu pod ustanovení hmotného práva, typicky pod ustanovení trestního zákona. Významné je, že předmětem právního posouzení je skutek, tak jak ho zjistil soud. V dovolání je možné namítat, že skutkový stav, který zjistil soud, nenaplňuje zákonné znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným, avšak není možné namítat nesprávnost skutkových zjištění soudu, vadné hodnocení důkazů soudem, nedostatečný rozsah dokazování provedeného soudem, vadný postup soudu při dokazování apod. Jinými slovy řečeno, v dovolání lze vytýkat p r á v n í vady v kvalifikaci skutkového stavu, který zjistil soud, ale nelze vytýkat s k u t k o v é vady s cílem dosáhnout změny ve skutkových zjištění soudu, případně jejich zvratu a nahrazení jinou verzí skutkového stavu, a teprve prostřednictvím této změny i jiného právního posouzení.

V posuzovaném případě obviněný v celém rozsahu uplatnil jen ryze skutkové námitky. Dovolání založil na tvrzení, že se nedopustil jednání uvedeného v napadeném výroku o vině a že provedené důkazy ho z tohoto jednání neusvědčily. Obviněný namítl, že svědecká výpověď poškozeného se jeví jako nedostatečná, že soudy nevyhodnotily řádně důkazy a že neprovedly další důkazy, které navrhoval.

Tímto pojetím dovolání se obviněný ocitl mimo rámec zákonného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Ačkoli tento důvod záleží v porušení h m o t n é h o práva, obviněný založil dovolání na námitkách, které se týkaly otázky dodržení p r o c e s n í c h ustanovení o postupu orgánů činných v trestním řízení při zjišťování skutkového stavu a při hodnocení důkazů (§ 2 odst. 5, 6 tr. ř.). Obviněný nenamítal nic proti podřazení skutkových zjištění soudů od ustanovení o trestném činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., jímž byl v bodě 1 rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně uznán vinným, ale snažil se na místo skutkových zjištění soudů prosadit svou verzi skutkového stavu.

Obviněný sice formálně deklaroval zákonný dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak uplatnil námitky, které ho obsahově nenaplňují.

Nejvyšší soud proto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl dovolání obviněného, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek stanovených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec