7 Tdo 665/2011
Datum rozhodnutí: 08.06.2011
Dotčené předpisy: § 248 odst. 1, 2 tr. zák., § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., § 247 odst. 2 tr. zák.7 Tdo 665/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 8. června 2011 o dovolání obviněného V. K. , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. 9 To 483/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 3 T 227/2009, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného V. K. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Blansku ze dne 22. 10. 2010, sp. zn. 3 T 227/2009, byl obviněný V. K. (dále jen obviněný ) uznán vinným pod bodem 1) rozsudku trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a pod bodem 2) rozsudku trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) odst. 2 tr. zák. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou roků.

Obviněný napadl tento rozsudek odvoláním proti výrokům o vině a trestu. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. 9 To 483/2010, zamítl odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. 9 To 483/2010, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání proti výrokům o vině a trestu opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný uvedl, že mu v řízení nebyla prokázána trestná činnost. Namítl, že předmětné osobní vozidlo převedl kupní smlouvou s poškozenou společností na svou osobu na základě písemného souhlasu nového jednatele této společnosti J. M. Obviněný tvrdí, že jednal v souladu s tímto zmocněním a je přesvědčen, že pokud jednatel společnosti J. M. jako svědek vypověděl, že žádnou plnou moc nepodepsal, jde o výpověď účelovou a lživou. Poukázal na to, že v důsledku závažného zranění svědka J. M. a následné operace mozku lze důvodně zpochybnit jeho schopnost pamatovat si podstatné okolnosti týkající se podpisu plné moci. Pokud jde o skutek pod bodem 2) rozsudku, obviněný nepopírá, že z účtu poškozené společnosti postupně vybral částku 63.026,30 Kč, avšak dodal, že uvedené finanční prostředky užil výhradně na úhradu finančních závazků této společnosti a nikoliv pro svou potřebu. Obviněný údajně takto jednal s výslovným souhlasem nového společníka a jednatele poškozené společnosti J. M. Vytkl soudům nižších stupňů, že blíže nezkoumaly existenci zmocnění a spokojily se pouze s výpovědí svědka J. M.. Obviněný namítl, že odvolací soud se vůbec nezabýval důležitým důkazem předloženým obhajobou, a to notářským zápisem prokazujícím existenci předmětných plných mocí s vlastnoručním podpisem svědka J. M.

Obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k tr. ř. zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. 9 To 483/2010, a zprostil jej obžaloby.

Nejvyšší státní zástupce uvedl, že se k dovolání nebude věcně vyjadřovat a dodal, že souhlasí s rozhodnutím věci v neveřejném zasedání za podmínek § 265r odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav věci zvažuje hmotně právní posouzení skutku, přičemž skutková zjištění soudu nemůže změnit.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný neuplatnil žádnou námitku v tom směru, že by skutkový stav zjištěný soudy nižších stupňů nenaplňoval znaky trestných činů, jimiž byl uznán vinným. Obviněný učinil obsahem svých dovolacích námitek jen námitky skutkové, tedy námitky, které směřují proti učiněným skutkovým zjištěním a proti hodnocení důkazů. Takové námitky však nenaplňují uplatněný dovolací důvod ani jiný důvod dovolání podle § 265b tr. ř. Obviněný tak sice formálně deklaroval dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak učinil tak prostřednictvím námitek, které ho obsahově nenaplňují a nejsou pod tento dovolací důvod podřaditelné.

Obviněný tím, že namítl nevěrohodnost výpovědi svědka J. M. a neprovedení důkazu notářským zápisem, napadl způsob hodnocení důkazů soudy obou stupňů, rozsah provedeného dokazování, a v důsledku toho skutková zjištění, ke kterým dospěly soudy nižších stupňů. Za námitky skutkové je nutno považovat také námitku obviněného, že jednal na základě zmocnění, které mu bylo uděleno jednatelem poškozené společnosti. Tímto postupem se snaží prosadit odlišný a pro něj příznivější průběh skutkového děje, který by vycházel z jiného hodnocení provedených důkazů. Dovolací soud je však zásadně skutkovými zjištěními, které ve věci učinily soudy nižších stupňů, a námitky proti těmto skutkovým zjištěním, tedy i proti hodnocení důkazů jakožto nezbytnému předpokladu vyvození skutkových závěrů soudy, nemohou být předmětem přezkumu v rámci řízení o dovolání. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. není naplněn námitkami, které jsou polemikou se skutkovým zjištěním soudů, se způsobem hodnocení důkazů nebo s postupem při provádění důkazů (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 7 Tdo 686/2002).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b odst. 1 tr. ř., a proto dovolání obviněného V. K. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. června 2011

Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek