7 Tdo 642/2005
Datum rozhodnutí: 24.05.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 642/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 24. května 2005 v neveřejném zasedání o dovolání obviněné K. G. , nyní M., které podala proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 12 To 380/2004, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 3 T 141/2003, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 3 T 141/2004 (správně 2003), byla obviněná uznána vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d), e) tr. zák. a účastenstvím formou pomoci podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k trestným činům porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 tr. zák. a krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. Za to byla odsouzena podle § 238 odst. 1 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, pro jehož výkon byla zařazena podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou. Podle § 226 písm. c) tr. ř. byla obviněná ohledně dalšího skutku zproštěna obžaloby. Tímž rozsudkem byli odsouzeni také spoluobvinění E. S.a J. J. a podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o uplatněných nárocích na náhradu škody.

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 12 To 380/2004, byl k odvolání státního zástupce rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušen ve výrocích o trestech u všech obviněných a podle § 259 odst. 3 tr. ř. odvolací soud nově rozhodl v rozsahu zrušení. Ohledně K. G. rozhodl tak, že podle § 238 odst. 1 a § 35 odst. 1 tr. zák. jí uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců, se zařazením pro jeho výkon podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou. Odvolání K. G. a E. S. byla zamítnuta podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala obviněná K. G. řádně a včas dovolání s tím, že jej podává z důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., když podle jejího názoru rozhodnutí spočívá na nesprávném posouzení skutku a v řízení mu předcházejícím byly dány důvody dovolání uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. . Tím obviněná fakticky uplatnila i důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho druhé alternativě.

Konkrétně pak obviněná ohledně skutku pod bodem 2) výrokové části rozsudku soudu I. stupně namítá, že poškozenému Z. nic neukradla, že výpověď poškozeného je nevěrohodná a je v rozporu s výpovědí svědka O.. Ohledně skutku pod bodem 3) (tamtéž) pak popírá, že by zabavila poškozenou D. v kuchyni proto, aby tato nevěnovala pozornost dalším obžalovaným, kteří v tu dobu odcizili z domu větší množství peněz, protože o krádeži ostatních vůbec nic nevěděla. S poškozenou se bavila proto, že jí nebylo dobře a chtěla se napít vody. S ohledem na nedostatečné důkazy ve věci tak měla být zproštěna obžaloby a dovoláním napadené rozhodnutí tak podle jejího názoru spočívá na nesprávném posouzení skutku. Navrhla proto, aby byla rozhodnutí soudů obou stupňů podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušena v celém rozsahu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno okresnímu soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání obviněné uvedl, že tato pouze formálně deklaruje daný důvod dovolání, ale dovolací námitky stojí mimo jeho rámec, jakož i mimo rámec ostatních dovolacích důvodů. Navrhl proto, aby bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Z dikce uvedeného ustanovení plyne, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné dovoláním vytýkat výlučně vady hmotně právní. Protože zpochybnění správnosti skutkových zjištění do zákonem vymezeného okruhu dovolacích důvodů podle § 265b tr. ř. zahrnout nelze, je dovolací soud skutkovými zjištěními soudu prvního, event. druhého stupně, vázán a těmito soudy zjištěný skutkový stav je pro něj východiskem pro posouzení skutku z hlediska hmotného práva. Dovolací soud tedy musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda právní posouzení skutku je v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav.

V mezích uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze tedy zejména namítat, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný čin nejde, nebo že jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze namítat a ani přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř. ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotně právních. Nejvyšší soud v rámci dovolacího řízení neprovádí dokazování buď vůbec, anebo jen zcela výjimečně, a to pouze za účelem rozhodnutí o dovolání (§ 265r odst. 7 tr. ř.), a není tak oprávněn, pouze na podkladě spisu a bez možnosti provedené důkazy zopakovat za dodržení zásad ústnosti a bezprostřednosti, zpochybňovat dosavadní skutková zjištění a prověřovat správnost hodnocení důkazů provedeného soudy nižších stupňů. Jinak řečeno, dovolání lze opírat jen o námitky hmotně právní povahy, nikoli o námitky skutkové.

Současně platí, že obsah konkrétně uplatněných námitek, o něž se opírá existence určitého dovolacího důvodu, musí věcně odpovídat zákonnému vymezení takového dovolacího důvodu podle § 265b tr. ř., nestačí jen formální odkaz na příslušné ustanovení obsahující některý z dovolacích důvodů.

Z obsahu podaného dovolání vyplývá, že dovolatelka uplatnila námitky, které výhradně směřují proti skutkovému stavu, jak byl zjištěn soudem I. stupně, když nesouhlasí se skutkovým zjištěním tohoto soudu, že společně s E. S. odcizili poškozenému P. Z. z peněženky 3.000,- Kč a že rozhovorem zabavila M. D., ta potom nevěnovala pozornost dalším obviněným, kteří v tu dobu odcizil z domu předmětné věci. Obviněná tak opakuje námitky, které uplatnila již v odvolání a prosazuje svoji verzi skutkového děje, založenou na jiném hodnocení důkazů. Takovéto námitky ale důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nenaplňují, protože nesměřují proti hmotně právnímu posouzení skutku.

Další obviněnou uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. založila obviněná na existenci důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Protože ale tento důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. není ve věci dán, není naplněn ani dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Dovolání obviněné tak bylo podáno z jiného důvodu než je uveden v § 265b tr. ř. a bylo proto odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš