7 Tdo 631/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 631/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. 7. 2009 o dovolání obviněného F. K. podaném v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 7 T 189/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání obviněného F. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 7 T 189/2005 podal obviněný F. K. prostřednictvím obhájce dovolání, které však nesplňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř.

Podle tohoto ustanovení musí být v dovolání mimo jiné uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, a dále v něm musí být uveden odkaz na zákonné ustanovení § 265b odt. 1 písm. a) až l) tr. ř., o které se dovolání opírá. Dovolání, které za obviněného podal jeho obhájce JUDr. J. Š., advokát se sídlem v P., S., tyto náležitosti postrádá.

Obviněný jako napadené rozhodnutí uvedl rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. 8 To 210/2007 . Takové rozhodnutí nebylo v dané věci učiněno. O odvoláních, která proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 26. 9. 2007, sp. zn. 7 T 189/2005, podali obviněný F. K. a státní zástupce, bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. 8 To 510/2007. Toto rozhodnutí není v dovolání uvedeno jako rozhodnutí, proti kterému směřuje dovolání.

Obviněný vytkl, že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil a tuto vadu odvolací soud nenapravil . V této spojitosti obviněný neuvedl žádný ze zákonných dovolacích důvodů, které jsou stanoveny v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. Citovaná dikce použitá v dovolání neodpovídá žádnému ze zákonných dovolacích důvodů, jak jsou vymezeny v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř.

Předseda senátu Okresního soudu v Chebu postupem podle § 265h odst. 1 tr. ř. vyzval obhájce obviněného, aby tyto vady dovolání odstranil ve lhůtě dvou týdnů, kterou mu zároveň stanovil, a to s upozorněním, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Obhájci byla tato výzva doručena dne 28. 4. 2009. Lhůta stanovená k odstranění vad dovolání uplynula dne 12. 5. 2009. V této lhůtě obhájce vady dovolání neodstranil (a na výzvu předsedy senátu Okresního soudu v Chebu nijak nereagoval ani po uplynutí lhůty).

Za tohoto stavu Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítl jako dovolání, které nesplňuje náležitosti obsahu dovolání, aniž se z jeho podnětu věcí meritorně zabýval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec