7 Tdo 605/2003
Datum rozhodnutí: 02.07.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 605/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 2. července 2003 v neveřejném zasedání v Brně, o dovolání obviněného Z. Ch., které podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 2. 2003, sp. zn. 7 To 525/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 2 T 163/2000, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu bylo podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto odvolání obviněného, které podal proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 2 T 163/2000, jímž byl uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a podle § 248 odst. 2 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody na deset měsíců. Podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr. zák. byl výkon uloženého trestu podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku a podle § 228 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o povinnosti obviněného zaplatit poškozené obchodní společnosti škodu ve výši 250.000,- Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný řádně a včas dovolání z důvodu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítá, že provedenými důkazy nebylo beze všech pochybností prokázáno, že spáchal daný trestný čin, což od počátku on sám popírá, protože k převzetí a předání peněz došlo v době, kdy byl záchrannou službou převezen do nemocnice a setrval tam po dobu tří týdnů. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není proto schopen zpětně si vybavit celé své chování ale bezpečně ví, že si žádné peníze neponechal. Vytýká soudu, že odsuzující rozsudek je postaven na výpovědi poškozeného, která je však velmi rozporuplná. Ohledně jednotlivých zakázek a plateb měla být vedena příjmová kniha, ale v průběhu trestního stíhání nebyla zajištěna, přičemž poukazuje i na nedostatky v účetnictví poškozené obchodní společnosti. Oba soudy tak přecenily rozporuplné výpovědi F. K. a při absenci dalších usvědčujících důkazů dospěly k nesprávnému závěru a jeho vině. Navrhl proto, aby bylo usnesení odvolacího soudu zrušeno a věc přikázána tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí, když nebylo prokázáno, že spáchal trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovolání uvedl, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. byl uplatněn jen formálně, protože není v souladu s obsahem odůvodnění dovolání, v němž jsou napadána výhradně skutková zjištění a nikoli právní vady právního posouzení již stabilizovaného skutku. Dovolání tak bylo podáno z jiného důvodu než jsou uvedeny v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. Navrhl proto, aby bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Obviněným uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. záleží v tom, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem přezkumu v dovolacím řízení může být pouze správnost právního posouzení skutkového stavu, tak jak byl soudy zjištěn, a nikoli správnost skutkových zjištění samotných. Nelze proto úspěšně v dovolání namítat, že skutkový děj proběhl jinak, že soud nesprávně hodnotil, neprovedl některé důkazy, atp. Právě takovéto povahy jsou však všechny námitky uvedené v dovolání obviněného. I když formálně uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., soudům v podstatě vytýká, že nesprávně hodnotily provedené důkazy, když přecenily rozporuplné výpovědi F. K. a založili na nich své rozhodnutí a nezajistily jako důkaz příjmovou knihu, resp. příjmové doklady. Nesprávný závěr o vině tak obviněný nespatřuje v nesprávném právním posouzení skutku, ale v nesprávných skutkových zjištěních, která byla podkladem právního posouzení.

Protože obviněným uvedené námitky uplatněný dovolací důvod nenaplňují, bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 2. července 2003

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš