7 Tdo 593/2005
Datum rozhodnutí: 12.05.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 593/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. 5. 2005 o dovolání obviněné K. B., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 6 To 474/2004, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 30 T 58/2004 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněné K. B. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

I.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 8. 2004, sp. zn. 30 T 58/2004, byla obviněná K. B. uznána vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Podle zjištění obvodního soudu se jej dopustila tím, že dne 2. 8. 2004 kolem 14:45 hod. v P. S., P., v OD C., v prodejně CaA M. odcizila celkem 15 ks triček, a to 2 ks á 350,- Kč, 6 ks á 450,- Kč, 4 ks á 498,- Kč, 3 ks á 698,- Kč, vše v celkové hodnotě 7.486,- Kč tak, že tyto uložila do igelitové tašky a bez zaplacení prošla prostorem pokladny, kde byla vzápětí zadržena pracovníkem bezpečnostní ostrahy, odcizené věci ji byly odebrány a vráceny zpět do prodeje, přičemž tohoto jednání se dopustila k tíži spol. CaA M. ČR, v. o. s., se sídlem B., S.

Obviněné byl uložen trest odnětí svobody v trvání tří měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku.

Odvolání obviněné Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 6 To 474/2004, zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

II.

Proti usnesení Městského soudu v Praze podala obviněná prostřednictvím své obhájkyně JUDr. H. P. dovolání, a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť má za to, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V odůvodnění dovolání konstatovala, že rozhodnutí soudu druhého stupně spočívá na nesprávném právním posouzení týkajícím se splnění podmínek pro rozhodnutí nalézacího soudu uvedených v § 2 odst. 5 tr. ř. a z toho vyplývající nesprávnost při aplikaci § 256 tr. ř. Má za to, že na základě provedených důkazů nelze prokázat, že naplnila skutkovou podstatu trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., když zejména brojí proti naplnění subjektivní stránky zmíněného trestného činu. Je přesvědčena, že orgány činné v trestním řízení měly vzít v úvahu její návrhy na doplnění důkazů, konkrétně výslech jejího přítele a rozbor videozáznamu z prodejny. Tímto postupem by podle obviněné mohlo být spolehlivě objasněno její chování v prostorách prodejny a potvrzena její obhajoba, podle které prodejnu opustila, aby vyhledala svého přítele, od kterého si chtěla vyzvednout peníze. Dále namítá, že doplněním dokazování by také mohlo být prokázáno správné množství a cena odcizených triček. Podle dovolatelky se usnesení městského soudu opírá o nedoložené hypotézy. Namítá, že v rozhodnutích soudu prvního a druhého stupně lze vysledovat rozdílný přístup v hodnocení důkazů. Domnívá se, že městský soud vycházel z nedostatečně provedeného dokazování a tuto vadu se nepokusil odstranit.

Závěrem navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 265k tr. ř. zrušil usnesení městského soudu v celém rozsahu a rovněž zrušil rozsudek obvodního soudu s tím, že podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikáže Městskému soudu v Praze, případně Obvodnímu soudu v Praze 5, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně se k podanému dovolání podle § 265h odst. 2 tr. ř. písemně vyjádřila.

Ve vyjádření uvedla, že podle jejího názoru námitky obviněné pod uvedený dovolací důvod nespadají. Má za to, že námitka dovolatelky týkající se absence subjektivní stránky trestného činu se opírá o výhrady vůči skutkovým zjištěním soudů vyjádřených v rozhodnutích. Připomněla, že ve vztahu k dovolání nepostačuje pouhé formální uvedení některého z důvodů vymezených v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., ale tento důvod musí být skutečně v podaném dovolání tvrzen a odůvodněn. Závěrem navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání obviněné K. B. podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl.

III.

Nejvyšší soud jako soud dovolací nejdříve ověřil, že dovolání je přípustné, bylo podáno oprávněnou osobou, v zákonné lhůtě a na předepsaném místě.

Poté se zaměřil na to, zda námitky uplatněné v dovolání lze skutečně považovat za některý z důvodů dovolání podle § 265b odst. 1 tr. ř., neboť uplatnění námitek, které obsahově naplňují dovolací důvod, je nezbytnou podmínkou přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Nejvyšší soud v této souvislosti konstatuje, že v případě dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze v jeho rámci namítat, že zjištěný skutek byl nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, přestože znaky tohoto trestného činu, resp. znaky žádného trestného činu neměl. Myslí se tím přitom skutek, tak jak byl soudem zjištěn. Tento dovolací důvod tudíž neumožňuje namítat nesprávnost skutkových zjištění, nesprávnost hodnocení provedených důkazů ani neúplnost provedeného dokazování.

Obviněná K. B. však ve svém dovolání žádné námitky proti právnímu posouzení skutku, tak jak byl soudy zjištěn, neuvedla. Jí uplatněné námitky oponovaly výhradně tomu, jak obvodní a městský soud provedené důkazy hodnotily a jaké skutkové závěry na jejich podkladě postupem podle § 2 odst. 6 tr. ř. vyvodily. Obviněná v podstatě opakuje svou obhajobu, podle které se zjištěného skutku nedopustila. Tvrdí, že trička uložená ve své tašce nechtěla odcizit, neboť prodejnu opustila jen proto, aby vyhledala svého přítele, který ji měl poskytnout potřebnou hotovost. Brojila sice formálně proti naplnění subjektivní stránky trestného činu krádeže, avšak činila to výlučně prostřednictvím námitek proti skutkovým zjištěním soudů. Ty vyhodnotily provedené důkazy tak, že obviněná s tričky z prodejny bez zaplacení odešla v úmyslu je odcizit.

Obviněná tedy sice deklarovala dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. napadající právní posouzení zjištěného skutku, ale svými konkrétními námitkami se domáhala změny skutkových zjištění. Teprve na podkladě případné změny skutkových zjištění by pak podle názoru obviněné mělo dojít i k odpovídající změně právního posouzení skutku, resp. k tomu, že by byla obžaloby zproštěna. Takovými námitkami deklarovaný dovolací důvod nenaplnila (k tomu viz č. 36/2004, str. 298, Sb. rozh. trest., resp. nálezy Ústavního soudu III. ÚS 732/02, IV. ÚS 73/03).

IV.

Z důvodů rozvedených shora proto Nejvyšší soud dovolání obviněné K. B. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. jako podané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Učinil tak v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. Robert Fremr