7 Tdo 590/2003
Datum rozhodnutí: 25.06.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 590/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 25. června 2003 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného J. T., které podal proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2002, sp. zn. 61 To 295/2002, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 3 T 234/2001, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 24. 7. 2002, sp. zn. 61 To 295/2002, byl obviněný podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, pro skutek v tomto rozsudku uvedený, kterým měl podle obžaloby spáchat trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a podle § 229 odst. 3 tr. ř. byl poškozený s uplatněným nárokem na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal obviněný řádně a včas dovolání z důvodu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s tím, že v důsledku nesprávného právního posouzení skutku i jiného nesprávného hmotně právního posouzení odvolací soud použil zprošťující důvod podle § 226 písm. b) tr. ř., ač existovaly důvody pro zproštění obžaloby podle § 226 písm. a) tr. ř. Soudům vytýká, že nemohou rezignovat na poměrně složité dokazování ohledně právního vztahu mezi obžalovaný, svědkem Š. a přes absenci dokazování konstatovat, že obžalovaný se skutku dopustil, když skutek měl spáchat nikoliv jedním konáním, ale celou řadou konání, když pro takové konstatování nejsou jednoznačné důkazy a neexistují důkazy o tom, že se měl dopustit některých částí skutku, konkrétně některých jednání, např. nevrátil zálohu ve výši 150.000,- Kč. Nesouhlasí se závěrem, že se obžalovaný vydával za jednatele firmy J. s. r. o., jménem této firmy neoprávněně uzavřel smlouvu o dílo na výstavbu obytného domu s poškozeným R. Š. a že tomuto, nevrátil provozní zálohu ve výši 150.000,- Kč, který podle jeho názoru nemá oporu v provedeném dokazování. V souvislosti s tím namítá, že soud přehlédl výpověď svědka F. T., že nebylo vysvětleno proč je na výpisu z obchodního rejstříku uvedeno jméno obžalovaného, že faktury byly v rozporu s uzavřenou smlouvou vystavovány až po skutečném provedení prací, atd. Soudu vytýká nesprávné hodnocení výpovědi svědka R. Š., neprovedení důkazu účetními listinami prokazujícími investice obžalovaného ve výši 645.406,- Kč, které předložila obhajoba, jakož i dalších důkazů z nichž vyplývá, že naopak obžalovaný je věřitelem svědka R. Š. Navrhl proto, aby byl napadený rozsudek podle § 265k odst. 1 a § 265m odst. 1 tr. ř. zrušen a obžalovaný byl zproštěn obžaloby podle § 226 písm. a) tr. ř.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovolání uvedl, že závěr soudu o tom, že se skutek uvedený v žalobním návrhu stal, je závěrem skutkovým. Jiný skutkový závěr spočívající v tom, že nebylo prokázáno, že se stal skutek pro který byl obviněný stíhán /§ 226 písm. a) tr. ř./, by bylo možno učinit jen na podkladě jiného hodnocení důkazů, na jehož podkladě by bylo možno učinit i jiná skutková zjištění. Obviněný se tak dovoláním domáhá fakticky podstatné změny skutkového základu. Jeho skutkové námitky se tak nekryjí s formálně deklarovaným dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. ani s žádným jiným dovolacím důvodem. Navrhl proto, aby bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V rámci tohoto dovolacího důvodu lze proto zejména namítat, že skutek, tak jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně posouzen jako určitý trestný čin, ač jde o trestný čin jiný nebo, že daný skutek vůbec není trestným činem. Skutek, tak jak byl soudem zjištěn, je proto v dovolacím řízení nezpochybnitelný a dovolací soud jej nemůže měnit. Právě takovéto změny skutkových okolností na základě jiného hodnocení důkazů a provedení důkazů dalších se však obviněný svým dovoláním domáhá. Závěr soudu, že se obviněný vydával za jednatele firmy J. s. r. o. a poškozenému nevrátil částku 150.000,- Kč, není hmotně právním posouzením, jak namítá obviněný v dovolání, ale závěrem skutkovým, který je pak podkladem právního posouzení věci. Obviněný se tak sice formálně domáhá jiného hmotně právního posouzení věci, ale ve skutečnosti toto jiné posouzení opírá o jiná skutková zjištění, ke kterým by měl soud dospět jiným hodnocením důkazů a provedením důkazů dalších. Takovéto námitky však uplatňovaný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nenaplňují a dovolaní tak bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podané dovolání bylo proto odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2003

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš