7 Tdo 570/2007
Datum rozhodnutí: 24.05.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 570/2007

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 24. 5. 2007 v trestní věci obviněného J. F., pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 17 T 24/2005 t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného J. F. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 4 To 62/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. F. podal prostřednictvím obhájkyně dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 4 To 62/2006, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 17 T 24/2005.

Poté, co věc byla předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaném dovolání, obviněný vzal dovolání zpět. Stalo se tak podáním jeho obhájkyně ze dne 16. 4. 2007 adresovaným Nejvyššímu soudu. Předseda senátu Nejvyššího soudu si u obhájkyně ověřil, že dovolání vzala zpět s předchozím výslovným souhlasem obviněného.

Za tohoto stavu předseda senátu Nejvyššího soudu vzal podle § 265g odst. 2 tr. ř. na vědomí zpětvzetí dovolání, neboť neshledal překážek, které by tomuto postupu bránily. Tím bylo dovolací řízení skončeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec