7 Tdo 569/2009
Datum rozhodnutí: 03.06.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 569/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 3. června 2009 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného C. V. , které podal proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 67 To 255/2008, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 5 T 89/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. 5 T 89/2006, byl obviněný C. V. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. Za to byl odsouzen podle § 250 odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 let. Podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 2 tr. ř. bylo také rozhodnuto o uplatněném nároku poškozené obchodní společnosti H. C. R. , s. r. o., na náhradu škody.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný a poškozená obchodní společnost odvolání, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 67 To 255/2008, zamítnuta podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná.

Usnesení odvolacího soudu napadl obviněný dovoláním, které bylo podáno včas, ale nesplňovalo náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř. Přesto, že dovolání bylo podáno u soudu I. stupně dne 20. 1. 2009 s tím, že bude neprodleně odůvodněno, nestalo se tak. Předseda senátu soudu I. stupně proto podle § 265h odst. 1 tr. ř. vyzval obhájce obviněného, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení výzvy vady dovolání odstranil a upozornil jej, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Výzva byla obhájci doručena v pondělí dne 16. 3. 2009. Na základě této výzvy obhájce odůvodnil dovolání a toto doplněné dovolání bylo soudu I. stupně osobně doručeno dne 31. 3. 2009.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání, k němuž neměla k dispozici trestní spis k posouzení procesních podmínek jeho podání, dospěla k závěru, že námitky obviněného spočívají ve zpochybňování provedeného dokazování, a nejsou způsobilé naplnit uplatněný důvod dovolání. Proto navrhla, aby bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

Nejvyšší soud zjistil, že obhájce obviněného neodstranil vady dovolání ve stanovené lhůtě dvou týdnů a dovolání tak nelze projednat, protože nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

Podle § 60 odst. 2 tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Byla-li výzva doručena obhájci dne 16. 3. 2009 (pondělí), připadá tak poslední den dvoutýdenní lhůty k odstranění vad dovolání na pondělí dne 30. 3. 2009, a proto nejpozději v tento den muselo být doplnění dovolání doručeno soudu. Jak již bylo ale uvedeno, doplnění dovolání bylo soudu I. stupně doručeno až dne 31. 3. 2009, tj. po uplynutí stanovené lhůty. Tvrzení obhájce, že výzvu obdržel dne 17. 3. 2009, je přitom v rozporu se skutečností, když z dodejky obsahující předmětnou výzvu (č. l. 577 tr. sp.) je zřejmé, že zásilka mu byla doručena již dne 16. 3. 2009.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl bez meritorního přezkoumání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř., protože nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš