7 Tdo 525/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 99 odst. 7 tr. zák., § 265a odst. 1 tr. ř.7 Tdo 525/2011-17

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 27. dubna 2011 v neveřejném zasedání o dovolání obviněné PhDr. A. D. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2010, sp. zn. 44 To 688/2010, který rozhodl jako soud stížnostní v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 1 Nt 254/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněné PhDr. A. D. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 1 Nt 254/2006, podle § 99 odst. 7 tr. zákoníku a contrario za použití § 352 tr. ř. zamítl návrh obviněné PhDr. A. D. na upuštění od výkonu ochranného léčení. O stížnosti obviněné proti tomuto usnesení rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 12. 2010, sp. zn. 44 To 688/2010, tak, že stížnost podle § 148 odst. 1 tr. ř. jako nedůvodnou zamítl.

Proti tomuto usnesení podala obviněná PhDr. A. D. prostřednictvím obhájce Mgr. Martina Elgera dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Dovolání odůvodnila tím, že pominuly důvody, které vedly k uložení ochranného opatření, protože se léčí a vzhledem k odstupu času nepředstavuje jakékoliv nebezpečí nebo ohrožení společnosti nebo konkrétní osoby. Navrhla proto, aby dovolací soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2010, sp. zn. 44 To 688/2010, i usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 1 Nt 254/2006, a věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 3 k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že dovolání je nepřípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Taxativní výčet rozhodnutí, které lze považovat za rozhodnutí ve věci samé, je obsažen v ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř., podle kterého se rozhodnutím ve věci samé rozumí
a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,
b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,
c) usnesení o zastavení trestního stíhání,
d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,
e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,
f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,
g) usnesení o schválení narovnání, nebo
h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti
rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Rozhodnutí, které obviněná napadla dovoláním, bylo sice učiněno soudem druhého stupně, nejde však o rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 2 tr. ř. Zákon nepřipouští dovolání proti rozhodnutí, které obviněná napadla dovoláním. V ustanovení § 265a odst. 1 tr. ř. je vymezeno, proti jakým rozhodnutím a za jakých podmínek je dovolání přípustné. Kromě rozhodnutí taxativně vypočtených v § 265a odst. 2 tr. ř. nelze dovoláním napadnout žádné jiné rozhodnutí, které nepatří mezi rozhodnutí uvedená v tomto ustanovení trestního řádu (srov. Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F. Trestní řád. Komentář. II. díl. 4. vydání. Praha: C. H. Beck 2002, str. 1631 1632). Je zcela zřejmé, že rozhodnutí o návrhu na upuštění od ochranného léčení psychiatrického není uvedeno mezi rozhodnutími vyjmenovanými v § 265a odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl dovolání obviněné PhDr. A. D. jako nepřípustné. Rozhodnutí o dovolání učinil v neveřejném zasedání, které konal za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. dubna 2011
Předseda senátu
JUDr. Jindřich Urbánek