7 Tdo 497/2011
Datum rozhodnutí: 14.04.2011
Dotčené předpisy: § 265h odst. 3 tr. ř.7 Tdo 497/2011-18

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 14. dubna 2011 o návrhu předsedy senátu Obvodního soudu pro Prahu 10, na odložení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř., v trestní věci obviněného Z. T. , který podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 5 To 530/2010, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 3 T 129/2010, t a k t o :

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se až do rozhodnutí o dovolání obviněného, o d k l á d á výkon trestu odnětí svobody, který byl obviněnému uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 3 T 129/2010, v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 3 T 129/2010, byl obviněný Z. T. odsouzen podle § 205 odst. 3 a § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem. Uvedený rozsudek nabyl právní moci dne 22. 2. 2011, když usnesením z tohoto dne, sp. zn. 5 To 530/2010, Městský soud v Praze podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání, která byla proti rozsudku soudu I. stupně podána.

Dne 8. 4. 2011 předseda senátu soudu I. stupně předložil podle § 265h odst. 3 tr. ř. trestní spis sp. zn. 3 T 129/2010 Nejvyššímu soudu s návrhem na odložení výkonu rozhodnutí, když obviněný dne 29. 3. 2011 podal u tohoto soudu dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Předseda senátu soudu I. stupně sice nepostupoval důsledně podle § 265h odst. 3 tr. ř. (viz komentář k tomuto ustanovení - C. H. BECK), ale z uvedeného postupu předsedy senátu soudu I. stupně je zřejmé, že se ztotožnil s návrhem, který na odklad výkonu napadeného rozhodnutí učinil obviněný v dovolání. Vrácení trestního spisu soudu I. stupně bez rozhodnutí o návrhu, a to k odstranění vad a odůvodnění návrhu na odklad výkonu napadeného rozhodnutí, by podle názoru předsedy senátu Nejvyššího soudu vedlo k zbytečným průtahům, když z obsahu dovolání a trestního spisu lze dospět k závěru, že lze předpokládat úspěšnost dovolání, a to i s ohledem na kladné vyřízení stížnosti obviněného místopředsedou Městského soudu v Praze ohledně nesprávného postupu odvolacího soudu. Pokud by se tedy dovolání ukázalo důvodným, výkon uloženého trestu odnětí svobody by mohl mít pro obviněného nepříznivé důsledky, které by se dodatečně jen obtížně odstraňovaly.

Proto předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, když obviněný dosud uložený trest nevykonává.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. dubna 2011 Předseda senátu: JUDr. Michal Mikláš