7 Tdo 481/2009
Datum rozhodnutí: 13.05.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 481/2009-II.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. května 2009 v Brně ve věci dovolání obviněného J. R., které podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 5 To 651/2008, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 9 T 129/2008, o vazbě obviněného t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. R. n e b e r e do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

V neveřejném zasedání konaném dne 13. 5. 2009 rozhodl Nejvyšší soud z podnětu dovolání obviněného tak, že podle § 265k odst. 1, odst. 2 a § 265l odst. 1 tr. ř. zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 5 To 651/2008, včetně navazujících rozhodnutí a přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

V dané věci podle sdělení Centrální evidence vězňů ČR ze dne 5. 5. 2009 obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody uložený rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 18. 9. 2008, sp. zn. 9 T 129/2008, v trvání 30 měsíců (počátek trestu 17. 2. 2009, konec trestu 17. 8. 2011). Uvedený rozsudek však vzhledem k zrušení usnesení odvolacího soudu Nejvyšším soudem není v právní moci, věc se vrátila do stadia řízení o odvolání, a výkon trestu tak pozbyl zákonný podklad.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl proto dovolací soud zároveň o vazbě tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, neboť shledal, že v nynějším stadiu řízení nejsou dány žádné konkrétní skutečnosti, jimiž by bylo možno zdůvodnit obavu naznačenou v ustanoveních § 67 odst. 1 písm. a) až c) tr. ř.

Pokud by však obviněný případně svým chováním zavdal důvod k tomu, aby byl vzat do vazby, může v dalším řízení dojít k tomu, že bude do vazby vzat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. května 2009

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš