7 Tdo 470/2007
Datum rozhodnutí: 25.04.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 470/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. 4. 2007 o dovolání obviněného J. N., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 5 To 357/2006, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 3 T 279/99 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného J. N. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. N. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 5 To 357/2006, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 3. 2006, sp. zn. 3 T 279/99.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Co se rozumí rozhodnutím ve věci samé, je stanoveno v § 265a odst. 2 tr. ř.

Pro posouzení přípustnosti dovolání v dané věci je významné to, že usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem bylo podle § 330 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, že obviněný podle § 60 odst. 1 tr. zák. vykoná trest odnětí svobody, který mu byl uložen a jehož výkon byl podmíněně odložen rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 3 T 279/99, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 1. 2004, sp. zn. 5 To 611/2003. Jde tedy o rozhodnutí, že se vykoná trest odnětí svobody, který byl obviněnému původně uložen jako podmíněný trest. Tento typ rozhodnutí není uveden v taxativním výčtu rozhodnutí ve věci samé podle § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. Proto ani rozhodnutí, jímž byla zamítnuta stížnost obviněného, není rozhodnutím ve věci samé podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. Z toho je zřejmé, že zákon nepřipouští dovolání proti rozhodnutí o výkonu trestu odnětí svobody, který byl původně uložen jako podmíněný trest, ani proti rozhodnutí, jímž byla zamítnuta stížnost proti takovému rozhodnutí.

Nejvyšší soud proto nepřípustné dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3 tr. ř. Nejvyšší soud takto rozhodl v neveřejném zasedání. Tento postup umožňuje ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. bez toho, že by k němu Nejvyšší soud potřeboval souhlas obviněného a státního zástupce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec