7 Tdo 467/2005
Datum rozhodnutí: 19.04.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 467/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 19. dubna 2005 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného Z. S., v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 T 92/2003, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2004, sp. zn. 8 To 494/2004, bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jako nedůvodné odvolání, které podal obviněný proti odsuzujícímu rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. 2 T 92/2003.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

Podle § 265e odst. 2 tr. ř., jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li mj. podáno opožděně.

Jak vyplývá z trestního spisu, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno obviněnému i jeho obhájci dne 21. 12. 2004 (č. l. 172 tr. sp.).

Podle § 60 odst. 2 tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty.

Konec dvouměsíční lhůty k podání dovolání tak v daném případě připadl na pondělí dne 21. 2. 2005. Protože dovolání obviněného, které bylo adresováno Obvodnímu soudu pro Prahu 2, bylo podáno na poště k přepravě až dne 22. 2. 2005, tj. po uplynutí zákonné lhůty k podání dovolání, bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., protože bylo podáno opožděně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. dubna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš