7 Tdo 424/2009
Datum rozhodnutí: 22.04.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 424/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. 4. 2009 o dovolání obviněného Ing. V. O., proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. 42 To 26/2008, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 3 T 9/2008 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného Ing. V. O. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Ing. V. O. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. 42 To 26/2008, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 3 T 9/2008.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Napadené usnesení bylo doručeno obviněnému dne 21. 1. 2009 a obhájci dne 26. 1. 2009. Lhůta k podání dovolání, počítaná podle § 60 odst. 2 tr. ř., tedy uplynula dne 26. 3. 2009. Jednalo se o čtvrtek a běžný pracovní den, takže konec lhůty nebyl ovlivněn okolnostmi uvedenými v § 60 odst. 3 tr. ř.

Dovolání obviněného je obsahem podání, které učinil jeho obhájce v elektronické podobě s podpisem podle zvláštního předpisu (zák. č. 227/2000 Sb. ve znění účinném v době podání). Toto podání došlo Okresnímu soudu v Třebíči dne 27. 3. 2009 ve 12.34 hodin. Správnost tohoto údaje koresponduje s tím, že sám obhájce datoval podání dnem 27. 3. 2009.

V usnesení Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě bylo uvedeno řádné poučení o zákonné dovolací lhůtě. Tímto poučením ani ustanovením § 265e odst. 1, 2 tr. ř. se však obviněný, resp. jeho obhájce, neřídil a podal dovolání až po uplynutí lhůty.

Nejvyšší soud proto opožděné dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec