7 Tdo 423/2012
Datum rozhodnutí: 09.08.2012
Dotčené předpisy: § 265o odst. 1 tr. ř.7 Tdo 423/2012-72
U S N E S E N Í

V řízení o dovolání obviněného T. M. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 6 To 56/2011, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 45 T 7/2010, rozhodl dne 9. srpna 2012 předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky podle § 265o odst. 1 tr. ř. před rozhodnutím o dovolání takto:

Až do rozhodnutí o dovolání se odkládá výkon rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 6 To 56/2011, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 45 T 7/2010.
O d ů v o d n ě n í :
Vrchní soud v Praze, k odvolání obviněného T. M. , rozsudkem ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 6 To 56/2011, zrušil v celém rozsahu odsuzující rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2011, sp. zn. 45 T 7/2010, jímž byl obviněný uznán vinným zvlášť závažným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 let, se zařazením pro jeho výkon do věznice s dozorem, a byla mu uložena povinnost nahradit poškozené Unipetrol RPA, s. r. o., škodu ve výši 85.157.647,34 Kč.

Po zrušení rozsudku soudu I. stupně rozhodl odvolací soud uvedeným rozsudkem sám ve věci tak, že obviněného na základě upravených skutkových zjištění uznal vinným zločinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku. Podle § 206 odst. 5 tr. zákoníku pak obviněnému uložil trest odnětí svobody v trvání 5 roků, se zařazením pro jeho výkon podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku do věznice s dozorem. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložil obviněnému povinnost nahradit poškozené Unipetrol RPA, s. r. o., škodu ve výši 75.000.000,- Kč.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal obviněný dovolání, z jehož obsahu vyplývají skutečnosti, na základě kterých nelze vyloučit, že dovolání může být po projednání senátem Nejvyššího soudu shledáno důvodným. Protože výkonem uvedeného rozsudku by v takovém případě mohlo dojít k následku, který by jen těžko bylo možno odčinit, rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 9. srpna 2012

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš