7 Tdo 420/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 420/2009-II.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. července 2009 ve věci dovolání, které podal obviněný Mgr. M. G. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. 3 To 651/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 183/2008, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Mgr. M. G. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Mgr. M. G. byl rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 3 T 183/2008, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. 3 To 651/2008, uznán vinným trestnými činy znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák., podávání alkoholických nápojů mládeži podle § 218 tr. zák. a trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1 tr. zák. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 241 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byl zařazen podle § 39a odst. 3 tr. zák. do věznice s dozorem. Tento nepodmíněný trest odnětí svobody obviněný Mgr. M. G. vykonává ve Věznici ve S. p. R.

K dovolání obviněného Mgr. M. G. Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání dne 22. 7. 2009 podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. 3 To 651/2008, i rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 3 T 183/2008, podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Městskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Tímto rozhodnutím odpadl zákonný podklad pro další výkon trestu.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Nejvyšší soud zkoumal, zda jsou u obviněného dány důvody vazby a přitom nezjistil žádné konkrétní skutečnosti odůvodňující některý z důvodů vazby uvedených v § 67 tr. ř. Proto rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř., že se obviněný Mgr. M. G. nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. července 2009

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek