7 Tdo 389/2007
0
Dotčené předpisy:
7 Tdo 389/2007 II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 11. 4. 2007 v řízení o dovolání, které podal obviněný Z. Š. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2006, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 72/2006, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Z. Š. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Z. Š. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 18. 7. 2006, sp. zn. 2 T 72/2006, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2006, sp. zn. 8 To 383/2006.

Tato rozhodnutí byla v dovolacím řízení, konaném z podnětu dovolání obviněného, zrušena usnesením Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 7 Tdo 389/2007- I, s tím, že Obvodnímu soudu pro Prahu 6 bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Tím odpadl podklad pro to, aby obviněný nadále vykonával uložený trest odnětí svobody. Za tohoto stavu bylo nutné, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl o vazbě.

Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stádiu řízení není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl tak, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 11. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec