7 Tdo 303/2017
Datum rozhodnutí: 15.03.2017
Dotčené předpisy: § 145 odst. 1,2 písm. a) tr. zákoníku, § 21 odst. 1 tr. zákoníku7 Tdo 303/2017-28

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 15. 3. 2017 o dovolání obviněného P. N. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 8 To 41/2014, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 6 T 11/2013 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného P. N. odmítá .

O d ů v o d n ě n í

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 12. 2013, sp. zn. 6 T 11/2013, byl obviněný P. N. uznán vinným pokusem zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 145 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku a odsouzen podle § 145 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody na tři léta s tím, že výkon trestu odnětí svobody byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen a zkušební doba byla podle § 82 odst. 1 tr. zákoníku stanovena na pět let, podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku k trestu zákazu činnosti a podle § 70 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku k trestu propadnutí věci. Výrokem podle § 228 odst. 1 tr. ř. a podle § 229 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Odvolání obviněného bylo usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 8 To 41/2014, podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Obviněný podal prostřednictvím obhájkyně dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze. S odkazem na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se domáhal toho, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí obou soudů a aby přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

V posuzované věci není splněna podmínka přípustnosti dovolání spočívající v tom, že napadené rozhodnutí je rozhodnutím, které je pravomocné . Jde o to, že rozhodnutí obou soudů byla mezitím zrušena z podnětu stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného podal ministr spravedlnosti. Ke zrušení došlo rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. 7 Tz 4/2016, s tím, že Krajskému soudu v Hradci Králové bylo přikázáno nové projednání a rozhodnutí věci. Pro úplnost je třeba dodat, že v dalším řízení bylo trestní stíhání obviněného pravomocně skončeno usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2016, sp. zn. 6 T 11/2013, jímž byla věc podle § 222 odst. 2 tr. ř. postoupena Obecnímu úřadu Moravany.

Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. 7 Tz 4/2016, pozbylo usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 8 To 41/2014, právní moci a tím pádem ztratilo způsobilost k tomu, aby mohlo být napadeno dovoláním. Usnesení Vrchního soudu v Praze po zrušení již není rozhodnutím, které je pravomocné ve smyslu podmínek přípustnosti dovolání podle § 265a odst. 1 tr. ř. V době, kdy bylo dovolání podáno, bylo z hlediska uvedené podmínky přípustné. Podstatné ovšem je, že podmínky přípustnosti dovolání musí být splněny i v době, kdy o něm Nejvyšší soud rozhoduje.

Obviněný a jeho obhájkyně byli přípisem předsedy senátu Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 7. 2016 (č. l. 1038-1039 spisového svazku V) poučeni, že za situace, která nastala v důsledku rozsudku Nejvyššího soudu, je dovolání bezpředmětné a bylo by namístě jeho zpětvzetí. Na to však obviněný nereagoval a obhájkyně v podání učiněném za obviněného sdělila, že nezískala souhlas obviněného se zpětvzetím dovolání.

Nejvyšší soud proto nepřípustné dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl.

Vzhledem k výraznému časovému odstupu od vyhlášení napadeného rozhodnutí a od podání dovolání pokládá Nejvyšší soud za nutné poznamenat, že věc mu byla s dovoláním obviněného postupem podle § 265h odst. 2 tr. ř. předložena dne 6. 3. 2017. V řízení před Nejvyšším soudem tedy nedošlo k žádným průtahům.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 15. března 2017

JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu