7 Tdo 30/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.7 Tdo 30/2013-10

U S N E S E N Í

V řízení o dovolání obviněného J. V. , proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 10 To 432/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 6 T 132/2012, rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky dne 22. 1. 2013 podle § 265g odst. 2 tr. ř. takto:

Beru na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného J. V. , které podal proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 10 To 432/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 6 T 132/2012.

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 30. 8. 2012, sp. zn. 6 T 132/2012, byl obviněný J. V. uznán vinným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. e) tr. zákoníku a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců.

Odvolání obviněného proti uvedenému rozsudku bylo usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 10 To 432/2012, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Dne 27. 12. 2012 bylo soudu I. stupně doručeno dovolání obviněného proti výše uvedenému usnesení odvolacího soudu a Nejvyššímu soudu bylo předloženo k rozhodnutí dne 11. 1. 2013.

Dne 10. 1. 2013 obviněný soudu I. stupně doručil podání, ve kterém výslovně uvádí, že své dovolání v této věci ze dne 27. 12. 2012 bere tímto zpět.

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu I. stupně.

Protože dovolání obviněného již bylo řádně předloženo k rozhodnutí Nejvyššímu soudu, a dne 17. 1. 2013 bylo Nejvyššímu soudu doručeno také zpětvzetí dovolání obviněným, rozhodl předseda senátu, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, když nebyly shledány překážky bránící tomuto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 22. ledna 2013


Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš