7 Tdo 297/2011
Datum rozhodnutí: 09.03.2011
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.7 Tdo 297/2011-12

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 9. března 2011 v Brně v neveřejném zasedání o dovolání obviněného I. D. proti rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 32 T 24/2010, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 32 T 24/2010, byl obviněný I. D. uznán vinným ad 1) trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákona a ad 2) trestným činem podplácení podle § 161 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zákona. Za to byl odsouzen podle § 148 odst. 3 tr. zákona za použití § 35 odst. 1 tr. zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zákona podmíněně odložen na zkušební dobu 4 let. Podle § 101 odst. 3 tr. zákoníku bylo vysloveno také zabrání věci (824,1 kg tabáku).

Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný odvolání, které Krajský soud v Praze usnesením ze dne 11. 8. 2010, sp. zn. 9 To 358/2010, podle § 256 tr. ř. zamítl.

Obviněný podal prostřednictvím obhájce dovolání proti rozsudku soudu I. stupně .

Nejvyšší státní zastupitelství se k dovolání do dne rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání nevyjádřilo.

Nejvyšší soud České republiky byl nejdříve povinen zkoumat, zda je vůbec v posuzované věci přípustné dovolání a jestli nepřichází v úvahu odmítnutí dovolání podle ustanovení § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Nejvyšší soud zjistil, že dovolání není přípustné. Obviněný v dovolání výslovně uvádí, že je podáno proti rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 32 T 24/2010. Veškeré jeho námitky také směřují výhradně pouze proti tomuto rozsudku, který pak v závěru dovolání také navrhuje zrušit. Dovolatel tak napadá výhradně odsuzující rozsudek soudu I. stupně, které však dovoláním napadnout nelze, neboť ustanovení § 265a odst. 1 tr. ř. jako jednu ze zákonných obligatorních podmínek pro podání dovolání výslovně stanoví, že musí jít o rozhodnutí, které učinil soud ve druhém stupni (srov. R 25/2003 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 5/2003 nebo Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu 22/2003 T 504).

Protože dovolání obviněného není přípustné, Nejvyšší soud ho podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž by na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené usnesení a řízení, jež mu předcházelo.

Nejvyšší soud tak učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. března 2011
Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš