7 Tdo 236/2011
Datum rozhodnutí: 01.03.2011
Dotčené předpisy: § 257 odst. 1 tr. zák.7 Tdo 236/2011-28

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 1. března 2011 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného V. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 8. 2010, sp. zn. 6 To 347/2009, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 3 T 67/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného V. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. 8. 2010, sp. zn. 6 To 347/2009, byl podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. zrušen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 2. 2009, č. j. 3 T 67/2007-295. Odvolací soud rozhodl podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl tak, že uznal obviněného V. K. vinným trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2009, který obviněný V. K. spáchal tím, že dne 7. 3. 2007 v době od 20.56 hod. do 22.02 hod. v budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, ul. M. D. Rettigové 4, poškodil zařízení budovy tím, že utrhl průmyslovou kameru uvnitř budovy z uchycení, čímž ji vyřadil z provozu, poškodil nápojové automaty v budově, z nichž po jejich vypáčení odcizil pokladničky s finanční hotovostí a dále poškodil dveře osmnácti kanceláří včetně jejich vnitřního vybavení a odcizil z nich radiomagnetofon v hodnotě 1.500,- Kč, tašku na kolečkách ke škodě RNDr. Z. B., a tímto jednáním způsobil Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se sídlem Praha 1, ul. M. D. Rettigové 4, škodu poškozením věcí ve výši 38.160,- Kč a následnou škodu na vybavení budovy v bezprostřední souvislosti s jeho jednáním ve výši 34.100,- Kč a dále způsobil škodu společnosti Š&Sch, s. r. o., se sídlem Praha 10, Šrobárova 25, poškozením automatů ve výši 132.240,- Kč a škodu odcizením pokladničky ve výši 1.200,- Kč.

Za trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2009, byl odsouzen podle § 257 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu 3 let. Podle § 72 odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zák. bylo obviněnému uloženo ochranné protialkoholní ambulantní léčení. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit škodu poškozeným, a to společnosti Š&Sch, s. r. o., se sídlem Šrobárova 25, Praha 10, ve výši 133.400,- Kč a Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě se sídlem Praha 1, M. D. Rettigové č. 4, ve výši 73.760,- Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla poškozená Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta se sídlem Praha 1, M. D. Rettigové č. 4, odkázána se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný V. K. (dále jen obviněný ) prostřednictvím svého obhájce JUDr. Ladislava Lacka, advokáta se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, včas dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s tím, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Obviněný v dovolání uvedl, že napadá všechny výroky uvedeného rozsudku, protože se cítí nevinen. Navrhl, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu zrušil a věc přikázal Městskému soudu v Praze, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Současně navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265h odst. 3 tr. ř. odložil výkon rozhodnutí, které napadl dovoláním.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Obviněný dovolání formuloval tak, že napadá všechny výroky rozhodnutí soudu druhého stupně, protože se cítí nevinen. Taková obecná formulace není dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. ani jiným dovolacím důvodem uvedeným v § 265b odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Rozhodnutí o dovolání učinil v neveřejném zasedání, které konal za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 1. března 2011
Předseda senátu
JUDr. Jindřich Urbánek