7 Tdo 233/2009
Datum rozhodnutí: 04.03.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 233/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. března 2009 o dovolání obviněného M. L. , proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 4 To 44/2008, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 T 25/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného M. L. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. L. byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 42 T 25/2007, pod bodem I. rozsudku společně se spoluobviněným Z. B. uznán vinným trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. s přihlédnutím k ustanovení § 143 tr. zák. a pokusem trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 a § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 140 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let. Podle § 39a odst. 3 tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do věznice s dozorem. Podle § 57 odst. 1, 2 tr. zák. byl obviněnému uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla oběma obviněným uložena povinnost společně a nerozdílně zaplatit náhradu škody.

Obviněný podal proti tomuto rozsudku odvolání. Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 4 To 44/2008, podle § 258 odst. 1 písm. a), e) odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ohledně obviněného M. L. ve výroku o trestu a ohledně spoluobviněného Z. B. ve výroku o vině pod bodem I. rozsudku, a ve výroku o trestu a náhradě škody. Obviněný M. L. byl nově odsouzen podle § 140 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let. Podle § 39a odst. 3 tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do věznice s dozorem. Podle § 57 odst. 1, odst. 2 tr. zák. byl obviněnému M. L. uložen trest vyhoštění na dobu tří let.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný M. L. prostřednictvím své obhájkyně dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný je přesvědčen, že soudy obou stupňů nesprávně posoudily okolnosti pro zařazení do výkonu trestu odnětí svobody. Namítl, že povaha jeho narušení není natolik vážná, aby musel být umístěn do věznice s dozorem. Z těchto důvodů považuje své zařazení do tohoto typu věznice za velmi přísné, proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky rozhodl o mírnějším zařazení do výkonu trestu odnětí svobody v souladu s ustanovením § 265m tr. ř., případně aby zrušil napadený rozsudek a přikázal soudu prvního stupně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně ve svém vyjádření uvedla, že námitky obviněného nekorespondují s uplatněným dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Konstatovala, že v rámci dovolání nelze namítat uložení nepřiměřeně přísného trestu. Podle nejvyšší státní zástupkyně obviněný nevytkl žádnou vadu zakládající některý z taxativně vymezených dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 tr. ř. a navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl dovolání obviněného M. L.

Nejvyšší soud jako soud dovolací předně zjistil, že dovolání obviněného M. L. je přípustné v souladu s ustanovením § 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř., bylo podáno oprávněnou osobou podle § 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. a na místě, kde lze podání učinit. Současně však shledal, že dovolání bylo podáno opožděně.

V ustanovení § 265e odst. 1 tr. ř. je stanoveno, že dovolání se podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. platí, že jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. Z ustanovení § 265e odst. 3 tr. ř. vyplývá, že lhůta k podání dovolání je zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout. Podle § 265e odst. 4 tr. ř. navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné.

Z obsahu trestního spisu Městského soudu v Praze, sp. zn. 42 T 25/2007, vyplývá, že rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 4 To 44/2008, byl doručen obviněnému i jeho obhájci dne 30. 9. 2008 (viz. č. l. 808 spisu verte). Z toho vyplývá, že tímto dnem začala běžet dvouměsíční lhůta pro podání dovolání. Zásilka obsahující dovolání obviněného nebyla zaslána poštou doporučeně , přičemž otisk razítka podací pošty není zcela čitelný (viz č. l. 831 spisu verte). Vyplývá z něj, že dovolání bylo podáno k poštovní přepravě v lednu roku 2009, zřejmě 19. 1. 2009, což odpovídá datu dne 21. 1. 2009, kdy dovolání došlo soudu prvního stupně.

Podle § 60 odst. 2 tr. ř. platí, že lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 60 odst. 3 tr. ř. připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den. V posuzovaném případě uplynula lhůta pro podání dovolání dne 1. 12. 2008, neboť den 30. 11. 2008 připadl na neděli.

Z těchto skutečností vyplývá, že dovolání bylo podáno opožděně, tj. až po uplynutí lhůty dvou měsíců stanovené v § 265e odst. 1 tr. ř. Nutno připomenout, že v souladu s ustanovením § 265e odst. 4 tr. ř. není přípustné navrácení lhůty k podání dovolání.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného M. L. podané proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 4 To 44/2008, odmítl podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., neboť bylo podáno opožděně. Nejvyšší soud učinil toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. března 2009

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek