7 Tdo 230/2010
Datum rozhodnutí: 25.05.2010
Dotčené předpisy: § 257 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák.7 Tdo 230/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 25. května 2010 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného V. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 6 To 347/2009, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 3 T 67/2007, t a k t o :


Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušuje usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 6 To 347/2009.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Městskému soudu v Praze přikazuje , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :


Obviněný V. K. byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 2. 2009, sp. zn. 3 T 67/2007, uznán vinným trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. a byl mu uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 14 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtyř let, dále trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu čtyř let, a to za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu Praha-západ ze dne 30. 5. 2008, sp. zn. 1 T 116/2008, který nabyl právní moci dne 26. 6. 2008, jakož i všech dalších rozhodnutí obsahově na zrušený výrok o trestu navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením výroku o trestu, pozbyla tato rozhodnutí podkladu. Dále obviněnému bylo uloženo ochranné protialkoholní ambulantní léčení a povinnost zaplatit na náhradě škody poškozené společnosti Š & SCH s.r.o. 133.440,- Kč a poškozené Karlově Univerzitě, Pedagogické fakultě škodu ve výši 394.961,- Kč přičemž se zbytkem nároku na náhradu škody byla poškozená Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Po vyhlášení tohoto rozsudku dne 10. února 2009 obviněný prohlásil, že si ponechává lhůtu k případnému podání odvolání. Tento rozsudek byl obviněnému doručen dne 15. dubna 2009 a jeho obhájci dne 4. 5. 2009. Lhůtě k podání odvolání tedy běžela ve smyslu ustanovení § 248 odst. 2 tr. ř. od 4. 5. 2009 a poslední den k podání odvolání bylo úterý dne 12. 5. 2009.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný prostřednictvím svého obhájce odvolání, které bylo usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 6 To 347/2009, podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto, protože bylo podáno opožděně.

Usnesení odvolacího soudu napadl obviněný dovoláním podaným prostřednictvím obhájce z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., protože bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Obviněný namítl, že odvolání podal včas dne 12. 5. 2009 prostřednictvím obhájce na Hlavní poště v Praze 1 u noční přepážky. Pošta č. 110 00 Praha 1 vyznačila na nálepce doporučené zásilky č. ... datum 13. 5. 2009 a čas podání v 00,02 hodin uvedeného dne, neboť datum v počítači se automaticky mění každý den ve 24,00 hodin na datum následujícího dne. Přesto pracovnice pošty přijímací doporučenou zásilku opatřila otiskem denního razítka s datem 12. 5. 2009 a pošta uvedenou doporučenou zásilku zaúčtovala v cyklu dne 12. 5. 2009. Údaj na podacím lístku je podle obviněného projevem vůle poštovního přepravce, který směřuje k potvrzení dne, kdy bylo uskutečněno předání poštovní zásilky.

Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 6 To 347/2009, aby zrušil i rozsudek soudu prvního stupně, a aby poté přikázal Městskému soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Současně navrhl, aby Nejvyšší soud odložil výkon rozhodnutí podle § 265k odst. 3 tr. ř.

Nejvyšší státní zástupkyně uvedla v písemném vyjádření k dovolání obviněného, že je považuje za zjevně neopodstatněné. Poukázala na ustanovení § 248 odst. 1 tr. ř. a § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. a zaujala názor, podle něhož je třeba při posuzování včasnosti podání odvolání nebo jiného podání prostřednictvím pošty vycházet z toho, kdy bylo podání fyzicky předáno k poštovní přepravě. V případě obviněného bylo jeho odvolání podáno až dne 13. 5. 2009, byť se tak stalo pouhé dvě minuty po půlnoci. Z tohoto časového údaje je nutno vycházet. Je nerozhodné, že podle postupů pošty jsou podacím razítkem s datem určitého dne označovány zásilky všech odesílatelů, kteří se před 24,00 hodinou uvedeného dne nacházeli uvnitř pošty za vstupními dveřmi. Odvolací soud proto učinil správné rozhodnutí podle § 253 odst. 1 tr. ř., když důvodně vycházel z toho, že odvolání bylo podáno dne 13. 5. 2009, tedy po uplynutí lhůty podle § 248 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud neodmítl dovolání podle § 265i odst. 1 tr. ř., a proto přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost výroku rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že dovolání je důvodné.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho prvé alternativě spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, byl naplněn.

Nejvyšší soud se neztotožnil s názorem odvolacího soudu, že odvolání obviněného V. K. podané prostřednictvím jeho obhájce JUDr. Ladislava Lacka, bylo podáno opožděně. Není sporu o tom, že poslední den lhůty k podání odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně připadl na den 12. 5. 2009. Lhůta k podání dovolání (§ 268 odst. 1, 2 tr. ř.) je podle § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. zachována též tehdy, jestliže podání (odvolání) bylo podáno ve lhůtě jako poštovní zásilka adresovaná soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout. Obhájce obviněného podal odvolání na noční přepážce pošty 110 00 Praha 1 jako doporučenou zásilku evidovanou pod podacím číslem ... Obálka obsahující odvolání je opatřena razítkem s datem 12. 5. 2009, přičemž na cenné nálepce na obálce je uvedeno datum 13. 5. 2009.

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 27. 9. 2994, sp. zn. 50 Cm 13/94 vyslovil názor, že pro posouzení toho, zda byla odvolací lhůta zachována, je v případě podání odvolání prostřednictvím pošty rozhodující okamžik odevzdání tohoto podání poště, a není tedy např. rozhodující to, kdy pošta začne skutečně provádět přepravu zásilky. Okamžik odevzdání zásilky poště vyplývá např. z potvrzení pošty na podacím lístku, jde-li o doporučenou zásilku nebo z potvrzení pošty v knize odeslané pošty apod. Také Ústavní soud ve svém nálezu IV. ÚS 110/06 s přihlédnutím ke znění zák. č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů vycházel z toho, že údaje na poštovní zásilce, jako je nálepka, jsou pouze fakultativní a podpůrné. Nelze proto akceptovat názor odvolacího soudu, že faktický okamžik předání zásilky k přepravě vyplývá z podacího razítka natištěného počítačem na obálku (přesněji na cennou nálepku), na níž je uvedené datum 13. 5. 2009.

Podání je podáno jako poštovní zásilka ve lhůtě, jestliže je v této lhůtě vhozena do poštovní schránky, předáno poštovnímu doručovateli k přepravě poštou, podáno u přepážky pošty, ať již jako doporučená nebo obyčejná zásilka. Datum podání na poště se zjišťuje podle data razítka na zásilce či na podacím lístku (u doporučené zásilky), nebo ve sporných případech dotazem u poštovního úřadu, kdy byla zásilka předána k přepravě (srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 406 407). Judikatura Nejvyššího soudu zastává názor při posuzování včasnosti podání (odvolání, dovolání), že ve sporných případech je třeba posuzovat včasnost podání ve prospěch obviněného.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené usnesení, zrušil podle § 265k odst. 2 tr. ř., také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. poté Městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Tento soud rozhodne znovu o odvolání obviněného V. K., přičemž bude vycházet z toho, že obviněný podal odvolání včas, tedy ve lhůtě podle § 248 odst. 1, 2 tr. ř.

P o u č e n í : Proti usnesení o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. května 2010


Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek