7 Tdo 222/2011
Datum rozhodnutí: 23.02.2011
Dotčené předpisy: § 234 odst. 1 tr. zák.7 Tdo 222/2011-22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 23. 2. 2011 o dovolání obviněného L. G. , proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 6 To 424/2009, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 8 T 33/2009 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného L. G. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný L. G. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 6 To 424/2009, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. 5. 2009, sp. zn. 8 T 33/2009.
Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno opožděně.
Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. O tom byl obviněný poučen v rozsudku Městského soudu v Praze.

Rozsudek Městského soudu v Praze byl doručen nejprve obhájci obviněného dne 5. 2. 2010 a posléze i obviněnému dne 27. 10. 2010. Konec lhůty k podání dovolání obviněného tak se zřetelem k ustanovení § 265e odst. 2 tr. ř. připadl na 27. 12. 2010.

Podání, jehož obsahem je dovolání a které je datováno dnem 20. 1. 2011, bylo odevzdáno na poštu dne 21. 1. 2011 s tím, že bylo adresováno Obvodnímu soudu pro Prahu 2, jemuž došlo dne 25. 1. 2011. Z těchto skutečností jasně vyplývá, že dovolání bylo podáno po uplynutí zákonné dovolací lhůty.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného L. G. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl jako opožděné, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadený rozsudek a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. února 2011
Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec