7 Tdo 218/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 250 odst. 1, 2 tr. zák.7 Tdo 218/2011-30

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 23. března 2011 o dovolání obviněné J. E. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. 4 To 297/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 2 T 60/2009, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněné J. E. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 2. 2010, sp. zn. 2 T 60/2009, byla obviněná J. E. uznána vinnou pod body 1) 2) trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a byla odsouzena podle § 250 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. jí byl výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu tří roků. Podle § 59 odst. 2 tr. zák. byla obviněné uložena povinnost nahradit ve zkušební době podle svých sil způsobenou škodu. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená společnost T-Mobile Czech republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 5, odkázána s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Obviněná podala proti tomuto rozsudku odvolání proti výroku o vině. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. 4 To 297/2010, podle § 256 tr. ř. odvolání obviněné zamítl jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. 4 To 297/2010 , podala obviněná prostřednictvím svého obhájce včas dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněná namítla, že mnohé svědecké výpovědi provedené v hlavním líčení jsou zmatečné a vzájemně si odporují a soudy nižších stupňů se s těmito rozpory nevypořádaly. Ke skutku pod bodem 1) výroku o vině uvedla, že výpověď svědka M. K. je značně zmatečná. Obviněná tvrdí, že tento svědek se ve skutečnosti snaží zprostit povinnosti zaplatit dlužnou částku za objednané služby. Podle obviněné nelze naivitu svědka M. K. přenášet k její tíži. V případě skutku popsaného pod bodem 2) výroku o vině se obviněné jeví nelogické, že svědek J. B. podal trestní oznámení až v okamžiku, kdy po něm byly společností T-Mobile Czech Republic, a. s., vymáhány dlužné částky, a nikoli v okamžiku, kdy převzal zásilku od této společnosti. Obviněná vytkla soudům nižších stupňů, že se s těmito nesrovnalostmi vypořádaly pouze na základě domněnek, které nemají oporu v provedeném dokazování. Podle obviněné je výpověď svědka J. B. zpochybnitelná a dodala, že především otázka existence smlouvy mezi svědkem J. B. a společností T-Mobile Czech, a. s., není dostatečně prokázána. V této souvislosti rovněž namítla, že nebyl proveden důkaz grafologickým posudkem, který by podle ní mohl být jediným relevantním důkazem. Obviněná dále zpochybnila výpověď svědkyně V. Š. a dodala, že ani z výpovědi svědka V. C. nelze spolehlivě dovodit, zda darovala mobilní telefon své dceři. Obviněná rovněž poukázala na nesrovnalosti ve výpovědi svědkyně V. V. Je proto přesvědčena, že jí v řízení nebyl prokázán podvodný úmysl, ani to, zda skutečně podepsala předmětné smlouvy.

Obviněná navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil napadené rozhodnutí a věc přikázal odvolacímu soudu, případně soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší státní zástupce se k dovolání nevyjádřil.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav věci zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že obviněná učinila obsahem svých dovolacích námitek jen námitky skutkové, tedy námitky, které směřují proti učiněným skutkovým zjištěním, proti způsobu hodnocení důkazů a proti rozsahu provedeného dokazování. Obviněná popřela svou vinu s tím, že provedenými důkazy jí nebyla spolehlivě prokázána vina, především namítla, že nebyl proveden důkaz grafologickým posudkem zaměřený na podpisy předmětných smluv. Rovněž zpochybnila výpovědi svědků M. K., J. B., V. Š. i V. C. Těmito námitkami však napadla soudy učiněná skutková zjištění, jimiž je dovolací soud vázán. V řízení o dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se nelze domáhat přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Uplatněný dovolací důvod není naplněn námitkami, které jsou polemikou se skutkovým zjištěním soudů, se způsobem hodnocení důkazů nebo s postupem při provádění důkazů (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 7 Tdo 686/2002). Dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoli z hlediska procesních předpisů.

Nejvyšší soud shledal, že obviněná sice formálně uplatnila dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak učinila tak prostřednictvím námitek, které ho obsahově nenaplňují a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Proto dovolání obviněné J. E. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. března 2011

Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek