7 Tdo 192/2004
Datum rozhodnutí: 02.03.2004
Dotčené předpisy:
7 Tdo 192/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 2. března 2004 v neveřejném zasedání v Brně o dovolání odsouzeného V. M., které podal proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2003, sp. zn. 9 To 365/2003, ve věci vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 7 Nt 709/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 4. 7. 2003, sp. zn. 7 Nt 709/2002, byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení ve věci tohoto soudu sp. zn. 2 T 125/71, neboť nebyly shledány podmínky obnovy uvedené v § 278 odst. 1 tr. ř.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2003, sp. zn. 9 To 365/2003, byla stížnost odsouzeného proti usnesení soudu I. stupně zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.

Proti usnesení krajského soudu podal odsouzený dovolání, které bylo předloženo Nejvyššímu soudu v Brně k rozhodnutí dne 16. 2. 2004.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovolání odsouzeného navrhl, aby bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné.

Nejvyšší soud zjistil, že dovolání je nepřípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř. jsou pak pod písm. a) h) taxativně uvedena rozhodnutí, která jsou považována za rozhodnutí ve věci samé a je tedy proti nim dovolání přípustné. Rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy řízení ale v tomto taxativním výčtu uvedeno není. Odsouzený tak podal dovolání proti rozhodnutí, proti kterému zákon podle § 265a tr. ř. dovolání nepřipouští. Tato problematika byla konečně již řešena v řadě předchozích rozhodnutí Nejvyššího soudu (viz např. Usnesení NS ČR ze dne 28. 8. 2002, sp. zn. 3 Tdo 533/2002, publikované pod č. T 457, v Souboru rozhodnutí NS, svazek č. 19, vydavatelství C. H. BECK Praha).

Na základě uvedených důvodů bylo dovolání odsouzeného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítnuto jako nepřípustné, a to v neveřejném zasedání /§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř./.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. března 2004

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš