7 Tdo 18/2016
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 209 odst. 3 tr. zákoník7 Tdo 18/2016-24
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. 1. 2016 o dovolání, které podal obviněný D. E. , proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2015, sp. zn. 6 To 166/2015, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 1 T 76/2014, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá .

O d ů v o d n ě n í

Obviněný D. E. podal prostřednictvím obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2015, sp. zn. 6 To 166/2015, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání a o odvolání poškozeného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 17. 2. 2015, sp. zn. 1 T 76/2014.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

Podle § 265f odst. 1 tr. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.

Z citovaného ustanovení je patrno, že nepostradatelnou náležitostí obsahu dovolání je uvedení zákonného dovolacího důvodu, v dané věci odkazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. (dovolací důvod podle § 265b odst. 2 tr. ř. nepřichází v této věci v úvahu).

Obviněný v podaném dovolání neuvedl zákonný dovolací důvod, který míní uplatnit, odkazem na žádné z ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. ani odpovídající reprodukcí slovního obsahu některého z těchto ustanovení. V dovolání je uvedeno, že podle obviněného rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci . To ovšem neodpovídá žádnému ze zákonných dovolacích důvodů, jak jsou stanoveny v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. Dikce, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci , obsahově odpovídá důvodu dovolání podle občanského soudního řádu (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), avšak ten nelze uplatňovat, podává-li se dovolání v trestní věci.

Předseda senátu (samosoudce) Obvodního soudu pro Prahu 8 postupem podle § 265h odst. 1 tr. ř. vyzval obhájkyni obviněného k tomu, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení výzvy odstranila vadu podaného dovolání, která spočívá v neuvedení zákonného dovolacího důvodu odkazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., a zároveň ji upozornil na to, že jinak bude dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítnuto. Výzva byla dodána do datové schránky obhájkyně dne 26. 10. 2015 s tím, že za doručenou se považuje dnem 5. 11. 2015. Obhájkyně na výzvu nijak nereagovala, takže vada podaného dovolání spočívající v neuvedení zákonného dovolacího důvodu zůstala neodstraněna.

Za tohoto stavu není podané dovolání z hlediska svého obsahu způsobilé k tomu, aby se jím Nejvyšší soud dále zabýval a aby na jeho podkladě meritorně přezkoumal napadený rozsudek a předcházející řízení podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítl jako dovolání, které nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2016

JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu