7 Tdo 1795/2016
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 30 tr. ř.7 Tdo 1795/2016-134

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. 3. 2017, konaném v řízení o dovoláních obviněných Ing. J. B., P. F. a Mgr. P. Š. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2016, sp. zn. 13 To 193/2016, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 2 T 6/2010, o námitce vyloučení soudců Nejvyššího soudu, kterou podal obviněný P. F., takto:

Podle § 30 odst. 1 tr. ř., § 31 odst. 1 tr. ř. nejsou soudci Nejvyššího soudu JUDr. Petr Hrachovec a JUDr. Michal Mikláš vyloučeni z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci dovolání obviněných Ing. J. B., P. F. a Mgr. P. Š. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27.6.2016, sp. zn. 13 To 193/2016, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 2 T 6/2010.

O d ů v o d n ě n í

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 2 T 6/2010 podali obvinění Ing. J. B., P. F. a Mgr. P. Š. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2016, sp. zn. 13 To 193/2016. Rozhodnutí o těchto dovoláních připadlo v souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu senátu č. 7 složenému z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Josefa Mazáka.

Obviněný P. F. prostřednictvím obhájce namítl vyloučení soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Michala Mikláše, a to z důvodu uvedeného v § 30 odst. 1 tr. ř. Důvod vyloučení spatřoval obviněný v tom, že tito soudci byli členy senátu Nejvyššího soudu, který usnesením ze dne 9. 4. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1297/2013, zrušil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 13 To 24/2013, a rozsudek Okresního soudu v Benešově ze dne 22. 10. 2012, sp. zn. 2 T 6/2010, s tím, že přikázal Okresnímu soudu v Benešově nové projednání a rozhodnutí věci. Obviněný P. F. poukázal na to, že zrušenými rozhodnutími byli obvinění zproštěni obžaloby, a uvedl, že vzhledem k citovanému usnesení Nejvyššího soudu jsou pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Michala Mikláše pro jejich vztah k věci a k osobám na ní zúčastněným.

Nejvyšší soud shledal, že nejsou žádné důvody k vyloučení soudců, kteří jsou členy senátu, jemuž podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu připadlo rozhodnout o podaných dovoláních.

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. je z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen mimo jiné soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat.

Má-li být důvodem vyloučení vztah soudce k projednávané věci, musí se jednat o vztah k věci vyplývající z toho, že soudce samotného či jiné jeho blízké osoby se nějak týká skutek, který je předmětem řízení, např. v tom smyslu, že soudce či jemu blízká osoba byli svědkem či účastníkem skutku, nebo z toho, že soudce či jiná jemu blízká osoba může mít zájem na výsledku řízení, např. v tom smyslu, že z určitého výsledku řízení může mít prospěch či naopak újmu, apod.

Má-li být důvodem vyloučení vztah soudce k osobám vystupujícím v řízení, musí se jednat o nějaký osobní vztah vyplývající typicky z příbuzenství či jiného podobného rodinného poměru, z blízkého přátelství či naopak nepřátelství apod.

V posuzované kauze se u soudců Nejvyššího soudu JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Michala Mikláše o nic takového nejedná. Žádný z nich nemá k věci ani k osobám vystupujícím v řízení jakýkoli osobní vztah. Okolnost, že tito soudci byli členy senátu, který ve věci dříve rozhodl způsobem vyznívajícím v neprospěch obviněných, nemůže být považována za důvod jejich vyloučení podle § 30 odst. 1 tr. ř. (ani podle § 30 odst. 2, 3, 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud proto rozhodl, že uvedení soudci nejsou vyloučeni z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci nyní podaných dovolání. V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud takto rozhodl v senátě, jemuž věc připadla podle rozvrhu práce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. března 2017


JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu