7 Tdo 1580/2008
Datum rozhodnutí: 04.02.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1580/2008-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 4. února 2009 ve věci dovolání obviněného M. K., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 2008, sp. zn. 5 To 335/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 102 T 312/2007, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř. se obviněný M. K. b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 2008, sp. zn. 5 To 335/2008, byl podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. z podnětu odvolání státního zástupce zrušen v rozsudku Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově ze dne 23. 5. 2008, sp. zn. 102 T 312/2007, výrok o vině pod bodem 1), celý výrok o trestu a výrok o náhradě škody ve vztahu k R. b. p. a za podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. byl obviněný M. K. nově uznán vinným v bodě 1) trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák., trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a trestným činem násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák. a za tyto trestné činy byl odsouzen při nezměněném výroku o vině pod bodem 2) napadeného rozsudku podle § 234 odst. 1 tr. zák. za použití § 42 odst. 1 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti roků a šesti měsíců. Podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák. byl obviněný pro výkon trestu zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozené R. b. p., z. p., S. O. škodu ve výši 20.900,- Kč. Jinak zůstal napadený rozsudek nedotčen a podle § 256 tr. ř. bylo zamítnuto odvolání obviněného M. K.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1580/2008, byl podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 2008, sp. zn. 5 To 335/2008, ve výroku o vině, trestu a náhradě škody a dále ve výroku, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného M. K. v rozsahu odpovídajícím výroku o vině trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. spáchaným zvlášť nebezpečným recidivistou podle § 41 odst. 1 tr. zák., trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a trestným činem násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. byla zrušena i další rozhodnutí na zrušenou část rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Nejvyšší soud České republiky podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

V důsledku tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky není výše uvedený rozsudek ve výroku o trestu v právní moci a další výkon trestu odnětí svobody je nepřípustný.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, a rozhodne zároveň o vazbě.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný M. K. nyní vykonává trest odnětí svobody ve Věznici ve V. Protože zrušil výrok o trestu odnětí svobody, kterým byl obviněnému uložen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 2008, sp. zn. 5 To 335/2008, rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň o vazbě. Dospěl přitom k závěru, že u obviněného i v nynějším stadiu řízení jsou dány důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. ř., neboť obviněnému nadále hrozí uložení vysokého trestu odnětí svobody a je dána též důvodná obava, že by obviněný mohl opakovat trestnou činnost.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. února 2009

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek