7 Tdo 1578/2010
Datum rozhodnutí: 19.01.2011
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.7 Tdo 1578/2010-13

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 19. ledna 2011 v Brně v neveřejném zasedání o dovolání obviněného M. G. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 9 To 326/2010, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 32 T 67/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í : Usnesením Okresního soudu Plzeň-město ze dne 25. 6. 2010, sp. zn. 32 T 67/2007, byl obviněnému M. G. podle § 45a odst. 4 tr. zákona přeměněn nevykonaný zbytek trestu obecně prospěšných prací ve výměře 294 hodin z celkového trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, uloženému trestním příkazem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 22. 5. 2007, sp. zn. 32 T 67/2007, na trest odnětí svobody v trvání 147 dnů, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zákona zařazen do věznice s dozorem.

O stížnosti obviněného podané proti usnesení soudu I. stupně rozhodl Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 9 To 326/2010, tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou zamítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedl, že obviněný napadá rozhodnutí, u kterého to zákon nepřipouští, a proto navrhl aby Nejvyšší soud ČR jeho dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné.

Nejvyšší soud České republiky byl nejdříve povinen zkoumat, zda je vůbec v posuzované věci přípustné dovolání a jestli nepřichází v úvahu odmítnutí dovolání podle ustanovení § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.

Podle § 265a odst. 1 tr. řádu lze dovoláním napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Taxativní výčet rozhodnutí, které lze z předmětného hlediska považovat za rozhodnutí ve věci samé, je obsažen v ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř., podle kterého se rozhodnutím ve věci samé rozumí
a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,
b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,
c) usnesení o zastavení trestního stíhání,
d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,
e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,
f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,
g) usnesení o schválení narovnání, nebo
h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti
rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Krajský soud v Plzni rozhodl o stížnosti obviněného proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město, kterým bylo rozhodnuto o přeměně zbytku nevykonaného trestu obecně prospěšných prací na nepodmíněný trest odnětí svobody. V daném případě soudy nerozhodovaly ve věci samé, když usnesení o přeměně trestu původně uloženého za určitý trestný čin v trest náhradní nemá charakter meritorního rozhodnutí. Rozhodnutí o přeměně trestu tedy není možno podřadit ani pod jeden typ taxativně uvedených rozhodnutí v § 265a odst. 2 písm. a) tr. ř., nejedná se proto o rozhodnutí ve věci samé, tudíž proti němu podle § 265a odst. 1 tr. ř. není dovolání přípustné.

Protože dovolání obviněného není přípustné, Nejvyšší soud je podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené usnesení a řízení, jež mu předcházelo.

Nejvyšší soud tak učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. ledna 2011
Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš