7 Tdo 156/2007
Datum rozhodnutí: 14.02.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 156/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v Brně dne 14. února 2007 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného S. K., které podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 27. 7. 2006, sp. zn. 55 To 331/2006, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 3 T 66/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. 3 T 66/2006, byl obviněný S. K. uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. (ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák.). Za to byl podle § 222 odst. 1 a § 35 odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 roků, se zařazením pro jeho výkon podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Odvolání obviněného proti citovanému rozsudku soudu I. stupně, bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 27. 7. 2006, sp. zn. 55 To 331/2006, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný dovolání.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovolání navrhl, aby bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., neboť bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

Podle § 265e odst. 2 tr. ř., jestliže se rozhodnutí doručuje, jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Jak vyplývá z trestního spisu 3 T 66/2006, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno obviněnému i jeho obhájci dne 27. 9. 2006 (viz dodejky na č. l. 132 p. v.). Posledním dnem k podání dovolání tak byl den 27. 11. 2006 (pondělí). Protože dovolání bylo u soudu I. stupně podáno faxem dne 1. 12. 2006, tj. až po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty k podání dovolání, bylo tak podáno opožděně.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., aniž mohl na jeho podkladě věc přezkoumat podle § 265i odst. 3 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš