7 Tdo 1557/2010
Datum rozhodnutí: 09.02.2011
Dotčené předpisy: § 67 tr. ř.7 Tdo 1557/2010-II.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. února 2011 v trestní věci obviněného M. B. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 6 To 351/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 27 T 36/2010 t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. B. nebere do vazby .

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 4. 5. 2010, sp. zn. 27 T 36/2010, byl obviněný M. B. (dále jen obviněný ) uznán vinným přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku a pomocí ke zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, § 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku a za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 283 odst. 2 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a šesti měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byl pro výkon trestu zařazen do věznice s dozorem. Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 6 To 351/2010, podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto, neboť bylo podáno opožděně.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. 7 Tdo 1557/2010-I., bylo podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 6 To 351/2010. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. byla zrušena také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V důsledku tohoto rozhodnutí není výše uvedený rozsudek ve výroku o trestu v právní moci a další výkon trestu odnětí svobody je nepřípustný.

Obviněný M. B. vykonává trest odnětí svobody ve Věznici v P. Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Při posouzení, zda jsou u obviněného dány důvody vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. Nejvyšší soud neshledal žádné důvody vazby, proto rozhodl tak, že obviněný M. B. se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 9. února 2011

Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek