7 Tdo 1548/2010
Datum rozhodnutí: 16.02.2011
Dotčené předpisy: § 35 odst. 2 tr. zák.7 Tdo 1548/2010-29
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 16. února 2011 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného V. K. , které podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 5. 2010, sp. zn. 6 To 252/2010, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 1 T 131/2009, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 1 T 131/2009, byl obviněný uznán vinným trestnými činy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zákona. Podle § 171 odst. 1 a § 35 odst. 1 tr. zákona byl odsouzen k úhrnnému peněžitému trestu, a to podle § 53 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 a § 54 odst. 3 tr. zákona ve výměře 20.000,- Kč s měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč a s náhradním trestem odnětí svobody v trvání 2 měsíců. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zákona mu byl uložen také trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 2 roků.

Odvolání obviněného proti výroku o vině i trestu rozsudku soudu I. stupně, bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 5. 2010, sp. zn. 6 To 252/2010, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný řádně a včas dovolání z důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Nesprávné právní posouzení skutku spatřuje obviněný v tom, že v době projednávání skutku v této trestní věci, již bylo v právní moci usnesení ze dne 4. 1. 2010, sp. zn. 1 T 78/2008, kterým bylo rozhodnuto, že se nevykoná zbytek trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, uloženého trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2008, sp. zn. 1 T 78/2008. Proto podle obviněného nyní jeho jednání nelze kvalifikovat v době jeho projednávání podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona a řízení mělo být zastaveno.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedl, že námitky obviněného obsahově odpovídají uplatněnému důvodu dovolání, ale nejsou důvodné. Protože ke dni 21. 5. 2009 byl nepochybně pravomocný a vykonatelný výrok o trestu zákazu řízení motorových vozidel uložený obviněnému trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2008, sp. zn. 1 T 78/2008, tak pokud k tomuto dni řídil osobní automobil, pak naplnil všechny znaky skutkové podstaty trestného činu podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona. Pokud by dekriminalizace trestného činu podle § 180d tr. zákona trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb. měla mít tak dalekosáhlé důsledky, že by po 1. 1. 2010 nebylo možno postihnout pachatele ani za před tímto datem spáchané maření výkonu trestu uloženého za trestný čin podle § 180d tr. zákona, musela by být tato skutečnost výslovně deklarována v některém přechodném ustanovení trestního zákoníku. Z jediného přechodného ustanovení § 419 tr. zákoníku však nic takového nevyplývá. Protože trestného činu podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona se obviněný dopustil v jednočinném souběhu s trestným činem podle § 201 odst. 1 tr. zákona, nepřicházelo by zastavení trestního stíhání v úvahu ani v případě, že by snad mělo být vycházeno z jím prezentovaného právního názoru. Proto státní zástupce navrhl, aby bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné.

Uvedená námitka obviněného odpovídá uplatněnému důvodu, ale je zjevně neopodstatněná.

Ze skutkových zjištění uvedených ve výroku o vině rozsudku soudu I. stupně je zřejmé, že ač byl obviněnému trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2008, sp. zn. 1 T 78/2008, který nabyl právní moci dne 27. 5. 2008, mj. uložen také trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 3 roků, dne 21. 5. 2009 kolem 01.15 hodin v O.-H. v podnapilém stavu řídil osobní motorové vozidlo zn. Ford Eskort (zkráceně uvedeno). Soud I. stupně tak správně zjistil, že obviněný řídil motorové vozidlo, ačkoliv mu v rozhodné době tato činnost byla zakázána pravomocným trestním příkazem sp. zn. 1 T 78/2008. Protože takto mařil výkon rozhodnutí soudu tím, že vykonával činnost, která mu byla zakázána, byl správně uznán vinným, mj. také trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona. Na trestnost jeho jednání nemá žádný vliv namítaná skutečnost, že až následně v souvislosti s účinností nového trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb. účinný od 1. 1. 2010), bylo podle § 419 tohoto zákoníku rozhodnuto tak, že se zbytek uloženého trestu zákazu činnosti z trestního příkazu sp. zn. 1 T 78/2008 nevykoná. Podstatné je, jak správně uvedly oba soudy, že v rozhodné době vykonával činnost, která mu byla zakázána ve smyslu ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona, čehož si byl obviněný vědom.

Trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2008, sp. zn. 1 T 78/2008, přitom nebyl obviněnému uložen trest zákazu činnosti pouze za trestný čin podle § 180d tr. zákona, na který obviněný v dovolání poukazuje. Stejným trestním příkazem mu totiž byl uložen i další trest zákazu činnosti na dobu 2 roků a 6 měsíců, o kterém nebylo rozhodnuto podle § 419 tr. zákoníku, že se jeho zbytek nevykoná. Přitom tento další trest zákazu činnosti v trestním příkaze sp. zn. 1 T 78/2008, byl ukládán v rámci souhrnného trestu i za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona, ve vztahu k dalším trestním příkazům sp. zn. 1 T 104/2006 a 6 T 81/2006. Tento trest zákazu činnosti uložený trestním příkazem sp. zn. 1 T 78/2008, obviněný (s ohledem na zápočet tohoto předtím vykonaného druhu trestu) vykonal dne 29. 4. 2009, a následně začal vykonávat další trest zákazu činnosti v trvání 3 let. Právě v době výkonu tohoto dalšího trestu zákazu činnosti opět porušil tento zákaz a dne 21. 5. 2009 řídil motorové vozidlo. Následná rozhodnutí soudu dne 4. 1. 2010, že odsouzený podle § 419 tr. zákoníku nevykoná zbytek tohoto trestu zákazu činnosti v trvání 3 let z trestního příkazu sp. zn. 1 T 78/2008, nemá na trestnost jednání spáchaného obviněným dne 21. 5. 2009 žádný vliv, protože až do 31. 12. 2009 bylo trestným činem i jeho jednání právně kvalifikované podle § 180d tr. zákona, za který mu byl tento trest zákazu činnosti uložen.

Protože z hlediska této námitky napadené usnesení odvolacího soudu nespočívá na nesprávném právním posouzení skutku, bylo dovolání jako zjevně neopodstatněné odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. února 2011

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš